Användningen av virtuell vajer blir vanligare på vajerfärjor – regeringen föreslår att Transport- och kommunikationsverket ska bemyndigas att utfärda tekniska föreskrifter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 13.20 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 13.22
Pressmeddelande

Genom en lagändring ska det bli möjligt att i framtiden i allt högre grad styra vajerfärjorna i landsvägsfärjetrafiken med hjälp av en virtuell vajer i stället för den fysiska styrlinan. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 13 januari 2022.

Vajerfärjornas storlek har ökat under årtiondenas lopp, till följd av vilket den fysiska styrvajern har förlorat sin betydelse som styrsystem för vajerfärjorna. Den fysiska vajern fungerar numera endast som ett visuellt hjälpmedel för vajerfärjeföraren. På vajerfärjorna inom landsvägsfärjetrafiken är det numera tekniskt möjligt att använda en så kallad virtuell vajer i stället för de traditionella styrlinorna. Det virtuella styrsystemet visar vajerfärjans position i förhållande till färjledens mittlinje och hjälper visuellt och med ljudsignaler föraren att hålla vajerfärjan på färjleden.

I regeringspropositionen föreslås en ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar, som också innehåller bestämmelser om landsvägsfärjor. Det föreslås att det till lagen ska fogas ett nytt normgivningsbemyndigande för Transport- och kommunikationsverket. Syftet är att Transport- och kommunikationsverket ska fastställa de tekniska förutsättningar som är centrala med tanke på trafiksäkerheten för traditionella styrlinor och för den virtuella vajer som ska ersätta dessa.

Regeringens proposition var på remiss 27.10-24.11.2021. De som gav yttranden ställde sig positiva till den föreslagna ändringen. Under remissbehandlingen lyfte man dessutom fram att det för att förbättra säkerheten finns behov av att också se över den kompetens som krävs av förare av vajerfärjor och definitionen av en vajerfärja. Detta ska behandlas i ett annat reformprojekt för reglering av vajerfärjor.

Den virtuella vajern förbättrar säkerheten, lönsamheten och miljövänligheten i färjetrafiken

Den virtuella vajern ökar säkerheten i färjetrafiken. Till skillnad från den fysiska vajern kan den virtuella vajern användas året om även i isförhållanden samt under reparationsarbeten på både vajerfärjor och färjleder. Körningen är mer ekonomisk utan en fysisk vajer. En virtuell vajer minskar inverkningarna på färjledens botten, eftersom vajern av metall rör upp bottensedimentet och lösgör näringsämnen från vattendragets botten.

Den virtuella vajern är i bruk på Bergö färjeläge i Kvarken och på Arvinsalmi färjeläge i Libelits. Systemet utvecklades på färjeläget i Bergö där vajern upprepade gånger fastnade i stenblock på havsbottnen och bröts. Inom landsvägsnätet i Finland finns det sammanlagt 33 färjelägen för vajerfärjor. Största delen finns i skärgården i Egentliga Finland och i insjöområdena i östra Finland. Med vajerfärjor trafikeras årligen 750 000-800 000 kilometer.

Lagändringen främjar målen för den riksomfattande trafiksystemplanen, det vill säga Transport 12. Enligt Trafik 12-planen ska staten utveckla landsvägsfärjetrafikmaterielens ekonomiska effektivitet och minska utsläppen samt bedöma och genomföra ändringar av lagstiftningen till följd av den tekniska utvecklingen.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum. Lagen om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar ska träda i kraft den 28 februari 2022.

Vid kommunikationsministeriet har man beslutat att inleda också ett annat reformprojekt i fråga om lagstiftningen om vajerfärjor. Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten och se över ändringsbehoven bland annat i fråga om behörighetskraven för vajerfärjeförare och definitionen av vajerfärjor.

Ytterligare information:

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 0295 342 113, eeva.ovaska(at)gov.fi