Ändringen av Rundradiolagen ska stadfästas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 13.20 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 17.02
Pressmeddelande
En kvinna med en telefon (Foto: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
En kvinna med en telefon (Foto: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Regeringen föreslog den 10 mars 2022 att republikens president ska stadfästa ändringen av Rundradiolagen och förordna att den ska träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagen om Rundradion ändras så att det webbinnehåll i textform som Rundradion publicerar i högre grad ska hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller ljud eller rörlig bild.

Genom lagändringen preciseras Rundradions roll som mediehus i fråga om allmännyttig verksamhet och ändras bestämmelserna om bolaget så att de överensstämmer med EU:s regler om statligt stöd. Efter ändringen måste Rundradions textinnehåll i huvudsak stödja publikationer som innehåller rörliga bilder eller ljud. Lagändringen har beretts parlamentariskt i enlighet med vedertagen praxis i fråga om ärenden som gäller Rundradion.

I regleringen ingår undantag enligt vilka Rundradion också får publicera textinnehåll ensamt. Undantagen är:

1. Korta innehåll i textform som Rundradion publicerar på basis av samarbete med Finska Notisbyrån (FNB) eller någon annan nationell nyhetsbyrå.

2. Korta innehåll i samband med snabba nyhetshändelser.

3. Myndighetsinformation som förmedlats enligt lag.

4. Nyhetsinnehåll i textform i fråga om nyheter på samiska och romani samt på andra språk som utgör minoritet i Finland.

5. Innehåll i textform som hänför sig till kultur och lärande.

Syftet med ändringen är att precisera bestämmelserna om Rundradions allmännyttiga verksamhet och möjliggöra att Rundradion även i fortsättningen kan tillhandahålla innehåll i textform som en del av den allmännyttiga rundradioverksamheten. Dessutom förtydligar ändringen den nuvarande regleringen med tanke på verksamhetsmiljön för kommersiella medier.

Lagändringen baserar sig på det klagomål om statligt stöd som Medieförbundet rf anfört hos Europeiska kommissionen 2017. Medieförbundet bad kommissionen avgöra om offentliga medel får användas till publicering av journalistiskt innehåll i textform som inte är kopplat till rundradioprogramutbud inom ramen för allmännyttig verksamhet.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster ändringen i Rundradiolagen så att den träder i kraft den 1 augusti 2022. Riksdagens kommunikationsutskott förutsätter i sitt betänkande en övergångstid på fyra månader för Rundradion innan lagen träder i kraft. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 11 mars 2022.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, planerare, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn +358 295 342 192

Lauri Mustonen, specialsakkunnig, lauri.mustonen(a)gov.fi, tfn +358 295 342 252

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi, tfn +358 295 342 532