Ändringarna i busstrafiken börjar märkas i sommar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2014 10.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Inom den finländska busstrafiken pågår den största ändringen på tiotals år. Reformen av systemet består av två helheter: marknaden för linjebaserad trafik öppnas för konkurrens och ny reglering införs för inköp av trafiktjänster.

Detta beror på EU:s trafikavtalsförordning som inte tillåter den nuvarande modellen med tillstånd för linjebaserad trafik. Inom EU anses det att myndigheterna inte ska ingripa i verksamheten på marknaden, om det inte är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tillräcklig kollektivtrafik av god kvalitet.

Reformen inleddes 2009, då den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft. Den första övergångsperioden i lagen löper ut i sommar. De övriga övergångsperioderna löper ut senast vid utgången av 2019.

I stadsregionerna är syftet med ändringarna att höja nivån på trafikservicen. På landsbygden försöker man bevara den nuvarande servicen. På riksnivå är målet att skapa en enhetlig kollektivtrafik och på längre sikt öka passagerarantalet.

Kunderna kommer att lägga märke till ändringarna i kollektivtrafiken stegvis från och med den 1 juli 2014. Bussbolagen, rutterna och tidtabellerna kan ändras, och i stadsregionerna inleds planeringen av ibruktagandet av ett nytt enhetligt biljett- och betalsystem.

Framöver fattas beslut om busstrafikens servicenivå, det vill säga om rutter och bussturer, av NTM-centralerna och de 26 kommuner som fastställs i kollektivtrafiklagen.

Om bussbolagen inte kan producera service på den nivå som myndigheterna har fastställt för området på marknadsvillkor, det vill säga via biljettintäkterna, kan myndigheten köpa trafiktjänster och fastställa biljettpriserna för köptrafiken. Dessa upphandlingar måste konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling och kollektivtrafiklagen.

Lagändringarna märks minst i HRT-trafiken i huvudstadsregionen samt i Tammerfors och Åbo, där trafiken redan i tiotals år har inköpts genom upphandling.

Att marknaden för busstrafik öppnas innebär att alla sökande som uppfyller villkoren beviljas tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd trafik, vilket krävs för trafik som bedrivs på marknadsvillkor. Tillstånden beviljas av NTM-centralen.

I trafik som bedrivs på marknadsvillkor fastställs biljettpriset av bussbolaget. För den här typen av trafik får emellertid inga samhälleliga stöd längre beviljas, biljettstöd inräknat.

I praktiken betyder det att den trafik som får understöd och den trafik som bedrivs på marknadsvillkor kommer att separeras i framtiden. För närvarande kan man fortfarande använda förmånliga samhällsstödda biljetter både inom trafik som bedrivs på marknadsvillkor och inom köptrafik. Efter övergångsperioderna är det inte längre möjligt. De nuvarande biljetterna duger ändå åtminstone till sommaren 2015.

I reformen ingår också regeringsprogrammets mål om ett riksomfattande gemensamt biljettsystem för den konkurrensutsatta trafiken. Resekortet Waltti, som enligt planen ska tas i bruk i höst, förenhetligar biljettprodukterna i olika stadsregioner.

Ytterligare information:

Tero Jokilehto, enhetschef för Transportmarknaden, tfn 0295 34 2568