Ändringarna av landsvägslagen och nya lagen om enskilda vägar har stadfästs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2018 11.28
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 13 juli den nya lagen om enskilda vägar samt ändringarna av landsvägslagen. Landsvägslagen heter nu lagen om trafiksystem och landsvägar.

Lagen om trafiksystem och landsvägar träder i kraft den 1 augusti 2018. Lagen säkerställer kvaliteten på väghållningen och förbättrar övervakningen av kvaliteten. Dessutom skapas det ramar för en riksomfattande trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer. Lagen definierar servicenivån för landsvägar och enhetliga kvalitetskrav i hela landet. Vägar av samma klass ska hållas i lika gott skick oberoende av det geografiska läget. 

Lagen om enskilda vägar börjar gälla den 1 januari 2019. Flexibiliteten i väglagens verksamhet ökar tack vare lagändringen, och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller att bygga och underhålla enskilda vägar samt att färdas på dem förtydligas. Lagens struktur och språk har moderniserats och förtydligats. Kommunernas vägnämnder upplöses i syfte att minska på kommunernas uppgifter, och vägnämndernas uppgifter överförs till andra aktörer.

Bestämmelser som har ett samband med landskapsreformen slopades vid riksdagsbehandlingen. De nödvändiga förändringarna lämnas till riksdagen efter att landskapslagarna antagits.

Ytterligare information

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, 050 431 1354 (landsvägslagen)

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, 050 414 0330 (lagen om enskilda vägar)