Ändringar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 11.12
Pressmeddelande

Bestämmelserna om information i lagen om transportservice träder i kraft

Lagen om transportservice för samman den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter. Den skapar förutsättningar för digitaliserade transporter och banar väg för nya affärsmodeller. Det centrala målet för lagen är att möjliggöra kundorienterade trafiktjänster.

De bestämmelser i lagen om transportservice som gäller informationens och informationssystemens kompatibilitet träder i kraft den 1 januari 2018. Till övriga delar träder lagen i kraft den 1 juli 2018.

Genom lagen om transportservice blir väsentlig information om mobilitetstjänster öppen och tillgänglig. Den som erbjuder mobilitetstjänster för persontrafiken ska tillhandahålla sådan information om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser, tillgängligheten till och tillgången till tjänsterna som är väsentlig. Informationen ska tillhandahållas via ett öppet gränssnitt och i ett maskinläsbart standardformat. Gränssnitten ska öppnas för alla aktörer på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor. Närmare bestämmelser om den information som ska öppnas definieras i statsrådets förordning om väsentlig information om mobilitetstjänster (643/2017). Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Trafikverket ska erbjuda främst små aktörer en teknisk tjänst som de alternativt kan använda för att lämna information.

I lagen om transportservice finns även bestämmelser om interoperabla biljett- och betalningssystem. Den som tillhandahåller persontransporter inom väg- och spårtrafik ska ge andra tillhandahållare av mobilitetstjänster tillträde till det gränssnitt som den använder för sitt biljett- och avgiftssystem så att det blir möjligt att den vägen köpa en resebiljett som berättigar till en enkelresa. Målet är att erbjuda resenärerna enhetliga resekedjor från dörr till dörr. Kravet på öppna gränssnitt ska emellertid små, lokala företag kunna undantas från.

Den andra etappen i lagen om transporservice behandlas som bäst i riksdagen. I den öppnas mer information om mobilitetstjänster och görs det lättare för serviceleverantörer att tillhandahålla resekedjor och kombinerade tjänster.

Halverade farledsavgifter och ingen banskatt under 2018

De halverade farledsavgifterna och den slopade banskatten fortsätter att gälla ännu hela året 2018.

Farledsavgiftens pris per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp halverades ursprungligen för 2015-2017. Banskatten för el- och dieseldriven godstrafik slopades likaså för 2015-2017. Besluten om att sänka avgifterna och slopa skatterna fattades hösten 2014.

Syftet med den sänkta farledsavgiften och den slopade banskatten för godstrafik är att minska kostnaderna för näringslivet.

De sänkta farledsavgifterna ger en kostnadsbesparing för fartygstrafiken, och därigenom också för näringslivet, på cirka 40 miljoner euro jämfört med om farledsavgifterna hade tagits ut till fullt belopp. Den slopade banskatten 2015-2017 har minskat kostnaderna för järnvägstransporter med uppskattningsvis 5-10 procent, vilket har sänkt priset på järnvägstransporter i motsvarande grad.

Skrotningspremier, stöd för anskaffning av elbilar och konverteringsstöd

En temporär lag om en skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift träder i kraft den 1 januari 2018. Privatpersoner kan i form av en skrotningspremie eller ett anskaffningsstöd få stöd för att skaffa en bil med lägre utsläpp eller få stöd för att konvertera en gammal bil så att den drivs med gas eller etanol.

Lagen är i kraft till och med den 31 december 2021. Skrotningspremien är dock i kraft endast till den 31 augusti 2018.

Skrotningspremien är 1 000-2 000 euro beroende på den anskaffade bilens drivkraft och koldioxidutsläpp. I praktiken är skrotningspremien en rabatt på den nya bilens pris när den köps. Dessutom kan bilbranschen bidra till skrotningspremien med en extra rabatt på nya bilar. En personbil som skrotas ska vara minst 10 år gammal och den ska ha använts i trafik under det senaste kalenderåret före den tidpunkt då den tas till skrotning. Det krävs också att mottagaren av skrotningspremien ska ha ägt den personbil som tas till skrotning i 12 månader utan avbrott före skrotningen.

Alla som 2018-2021 köper eller långtidshyr en ny renodlad elbil betalas 2 000 euro i anskaffningsstöd. Privatpersoner kan beviljas stöd också för att konvertera sin gamla personbil så att den drivs med gas eller etanol. Stöden tillämpas åren 2018-2021.

Det är Trafiksäkerhetsverket Trafi som beviljar stöden.

En del av Trafis avgifter sjunker

Vissa av de avgifter som Trafi tar ut sänks i början av 2018. Ändringarna gäller främst fordonsregistreringstjänster för vilka priserna sjunker i genomsnitt med 15 procent.

Efter årsskiftet kan man skaffa individuella specialregistreringsskyltar till sin bil för 750 euro. Hittills har avgiften varit 850 euro. Priset på ett förflyttningstillstånd för temporär flyttning eller användning av en bil sjunker från 16 euro till 13 euro.

Transport av förpackat farligt gods på Östersjön

I början av året träder också statsrådets förordning om ikraftträdande av ett samförståndsavtal om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön i kraft. Det förnyade samförståndsavtalet gör det möjligt att även i fortsättningen tillämpa vissa bestämmelser för väg- och järnvägstransporter på transport av farligt gods som styckegods eller som tankfordonstransporter på Östersjön. Samförståndsavtalet förbättrar logistikkedjornas funktion mellan Östersjöländerna.