Ändringar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 15.00 | Publicerad på svenska 30.12.2021 kl. 8.40
Pressmeddelande
Flygfoto över Böle järnvägsstation. (Bild: Shutterstock)
Flygfoto över Böle järnvägsstation. (Bild: Shutterstock)

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2022 inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Den nya lagen om stöd för bredband träder i kraft - finansiering endast för byggande av fasta förbindelser

Aktörer som bygger bredbandsförbindelser kan i fortsättningen beviljas stöd endast för byggande av fasta förbindelser. Lagen träder i kraft den 3 februari 2022. Lagen om bredbandsstöd, som trädde i kraft 2021, och den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den har ändrats så att de även i fortsättningen ska vara förenliga med Europeiska unionens regler om statligt stöd och den allmänna gruppundantagsförordningen.

I den av riksdagen godkända budgeten för 2022 ingår ett anslag på 15 miljoner euro för bredbandsstödprogrammet. Syftet med programmet är att ge 30 000 hushåll tillgång till snabba bredbandsförbindelser. Anslaget är en del av den finansiering som söks ur EU:s återhämtningspaket. Finland har ansökt om sammanlagt cirka 50 miljoner euro för att stödja bredband. Ur budgeten för 2021 är finansieringen fem miljoner euro.

Landskapsförbunden ordnar konkurrensutsättning av projektområdena för bredbandsstödet på basis av vilken nätbyggarna väljs ut. De nätbyggare som valts ut vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket. Genom bredbandsstödprogrammet verkställs mål som ingår i regeringsprogrammet, och det är inriktat på områden där kommersiellt bredband inte planeras före 2025.

Ytterligare information:

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, [email protected] (22-23.12.)

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, [email protected] (22-23.12.)

Ändringar i anskaffnings- och konverteringsstöden i fråga om utsläppssnåla fordon. Anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar och lastbilar nya stöd

Den nya lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter träder i kraft den 1 januari 2022. Det nuvarande anskaffningsstödet för renodlade elbilar och gaslastbilar samt konverteringsstödet för personbilar kan sökas 2022 och 2023. Stöd kan också sökas för anskaffning av eldrivna lastbilar 2022 och 2023 och för anskaffning av el- eller gasdrivna paketbilar 2022.

De nya stöden och förlängningen av de nuvarande stöden är en del av genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter. Målet är att uppmuntra hushåll och företag att övergå från fossila bränslen till alternativa drivmedel.

Stöd kan beviljas så länge det anslag som reserverats för stödet räcker till. Transport- och kommunikationsverket ansvarar för beviljandet av stödet.

Ytterligareinformation:

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, pinja.oksanen(a)gov.fi (22-23.12)

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, [email protected] (27-31.12)

Undantaget från anmälningstiden som gäller kollektivtrafik förlängs

Det på grund av coronaepidemin gjorda temporära undantaget från anmälningstiden som gäller ändringar i kollektivtrafiken i lagen om transportservice förlängs för tiden 1.1.2022-30.6.2022. Under normala förhållanden ska trafikidkarna informera om ändringar i rutterna 60 dagar innan ändringarna träder i kraft. Under den tid undantaget är i kraft är anmälningstiden 5 dagar.

Ytterligareinformation:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820, [email protected]

Ändringar i utbildningskraven för biljettkontrollörer

Kommunikationsministeriets nya förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen träder i kraft den 1 januari 2022. I förordningen föreskrivs det inte om något minimiantal timmar för utbildningen eller om sättet att ordna den, utan utbildningsanordnarna får själva avgöra hur utbildningen ska ordnas. I förordningen föreskrivs dessutom om möjligheten att i tillämpliga delar tillgodoräkna sakkomplex i biljettkontrollörsutbildningen från tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Ytterligareinformation:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175, [email protected]

Stödjandet av sjötransporter fortsätter

Giltighetstiden för statsrådets förordning om stödjande av sjöfart förlängs till den 31 maj 2022. Transport- och kommunikationsverket kan bevilja last- och passagerarfartygsrederierna stöd för att bedriva trafik i den situation som orsakats av coronaviruspandemin.

Syftet med ändringen är att säkerställa att sjötransportskapaciteten är tillräcklig, förtroendet för sjöfarten återställs, det finländska tonnaget bevaras och att göra det möjligt att rederierna att behålla sin funktionsförmåga eftersom det undantagstillstånd som coronaviruset orsakar fortsätter under 2022.

Ytterligareinformation:

Sara Vänttinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 177, [email protected]

Halveringen av farledsavgiften fortsätter

Halverade farledsavgifter tillämpas sedan 2015 och halveringen fortsätter 2022 och 2023.

Genom att fortsatta att halvera farledsavgiften strävar man efter att bistå handelssjöfarten och fraktföretag inom den att återhämta sig från de osäkra ekonomiska förhållanden som coronavirusepidemin orsakat.

Ytterligareinformation:

Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 070, [email protected]

Ändringarna i luftfartslagen träder i kraft

Transport- och kommunikationsverkets befogenheter när det gäller dess arbete som nationell säkerhetsmyndighet för civil luftfart kompletteras. Verkets roll preciseras till exempel i fråga om begränsningen av utövandet av lufttrafikrättigheter och tillämningen av EU:s förordning om skyddsregler. Dessutom överförs beviljandet av flygplatsunderstöd från kommunikationsministeriet till Transport- och kommunikationsverket.

Ytterligareinformation:

Sonja Töyrylä, överinspektör, tfn 050 438 4729, [email protected]