Ändringar i skyldigheten att distribuera radioprogramutbud föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.30 | Publicerad på svenska 28.6.2022 kl. 14.25
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Den 22 juni 2022 publicerade kommunikationsministeriet en bedömningspromemoria om distribueringsskyldigheten i fråga om televisions- och radioprogramutbud. Samtidigt fattades ett författningsprojektbeslut om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i fråga om skyldigheten att distribuera radioprogramutbud.

I bedömningspromemorian föreslås det att distributionsskyldigheten i fråga om televisionsprogramutbud ska kvarstå oförändrad och att distributionsskyldigheten i fråga om radioprogramutbud ska slopas eller lindras för teleföretagens del. I fråga om husbolag och andra upprätthållare av centralantennsystem förblir den nuvarande distributionsskyldigheten oförändrad. Det föreslås inga utvidgningar av distributionsskyldigheten.

Förnärvarande förpliktar den gällande distributionsskyldigheten teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att distribuera Rundradions televisions- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom förpliktas dem som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, att se till att Rundradions tv- och radioprogramutbud finns att tillgå i deras system.

På rekommendation i bedömningspromemorian inleds i fråga om radioprogramdistributionsskyldigheten ett lagstiftningsprojekt för ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. I projektet föreslås att distributionsskyldigheten i fråga om radioprogramutbud slopas eller lindras för teleföretagens del. I samband med projektet utreds bland annat en eventuell övergångsperiod för lagens ikraftträdande.

Snabbare förbindelser i kabelbredband

Slopandet eller lindringen av teleföretagens distributionsskyldighet i fråga om radioprogramutbud skulle möjliggöra en effektivare nätanvändning för teleföretagen till exempel i syfte att erbjuda snabbare förbindelser i kabelbredband.

Antalet användare av kabelradio är litet i förhållande till exempelvis antalet användare av kabeltelevision. Kabelradio är nätansluten i uppskattningsvis 50 000 hushåll, av vilka troligen ett ännu mindre antal använder kabelradio aktivt. Det finns inga exakta uppgifter om antalet användare.

Även om övergången från kabelradio till andra mottagningssätt kan vara utmanande för vissa hushåll, finns det alternativa mottagningssätt för kabelradio som är lättillgängliga och förmånliga. Rundradions radiokanaler kan höras till exempel med hjälp av en bordsradio eller webbradio som utnyttjar det markbundna antennätet.

Ingen betydande försämring av utfärdandet av varningsmeddelanden

Den nu publicerade bedömningspromemorian var på remiss under tiden 10.3-25.3.2022. Sammanlagt inkom 22 yttranden. En del av remissinstanserna betonade vikten av skyldigheten att överföra radioprogramutbud särskilt med tanke på varningsmeddelanden.

Rundradions utfärdande av varningsmeddelanden baserar sig på flerkanalskommunikation. För närvarande förmedlar Rundradion varningsmeddelanden i radio i enlighet med lagen, och på beslut av myndighet som utfärdar varningsmeddelanden, även i tv. Varningsmeddelanden förmedlas dessutom till 112 Finland-mobilapplikationen. Enligt kommunikationsministeriets egen bedömning kommer slopandet eller lättnaden av överföringsskyldigheten inte märkbart att försämra varningsrapporteringen.

Vad händer härnäst?

EU:s teledirektiv gör det möjligt för medlemsstaterna att under vissa förutsättningar införa distributionsskyldigheter. Skyldigheter får införas där ett betydande antal slutanvändare av sådana nät och tjänster använder dem som sitt huvudsakliga medel för att ta emot radio- och tv-sändningar. Distributionsskyldigheterna ska också vara nödvändiga för att uppfylla mål avseende allmänintresset. Distributionsskyldigheterna ska ses över regelbundet. Den bedömningspromemoria som nu publicerats bedömer skyldigheterna i enlighet med direktivet.

I enlighet med bedömningspromemorians rekommendation inleds ett projekt för att ändra lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i syfte att lindra eller slopa skyldigheten att överföra radioprogramutbud för teleföretagens del.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn +358 295 342 052

Lauri Mustonen, specialsakkunnig, lauri.mustonen(a)gov.fi, tfn +358 295 342 252 (ej anträffbar 16-17.6)

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn +358 295 342 192

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi +358 295 342 532