Ändringar i kör- och vilotiderna för förare av tillfälliga persontransporter med buss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 15.32 | Publicerad på svenska 10.5.2024 kl. 10.09
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock

Ändringarna i EU:s kör- och vilotidsförordning publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 2 maj 2024. I förordningen infördes särskilda bestämmelser med vilka kör- och vilotiderna för förare av tillfälliga persontransporter med buss ändras. Med tillfälliga persontransporter avses allmänt beställningstrafik med buss. Tillfälliga persontransporter med buss har särdrag som inte förekommer inom godstrafiken eller den reguljära busstrafiken.

Syftet med ändringarna är att garantera passagerare effektiva persontransporter av god kvalitet med buss och att förbättra arbetsvillkoren för förare genom att minimera deras stress och trötthet. 

Ändringarna möjliggör en mer flexibel fördelning av förarraster och vilotider och garanterar en jämlik behandling av internationell och inhemsk tillfällig persontransport med buss. 

I fortsättningen kan en förare av tillfälliga persontransporter med buss fritt dela upp en rast på 45 minuter per dag i två delar så att den andra rasten ska vara minst 15 minuter lång. Vid längre resor med samma passagerargrupp kan föraren dessutom på vissa villkor skjuta upp inledandet av sin dygns- och veckovila. 

Till dess att ett digitalt färdblad finns tillgängligt ska föraren kunna motivera tillämpandet av de särskilda reglerna genom att i fordonet medföra ett färdblad som fyllts i samt kopior av sådana färdblad för de 28 föregående dagarna. Från och med den 31 december 2024 ska ett färdblad föras för de 56 föregående dagarna. 

I fortsättningen kan tillsynsmyndigheten också påföra ett företag eller en
förare påföljd för brott mot kör- och vilotidsförordningen eller färdskrivarförordningen, även om förseelsen har begåtts på en annan medlemsstats eller ett tredjelands territorium och det ännu inte har påförts några påföljder för förseelsen. 

Finland har vid förhandlingarna i huvudsak understött de särskilda reglerna om kör- och vilotider för förare av tillfälliga persontransporter. Under förhandlingarna framförde Finland dock att de mer flexibla reglerna om förarnas raster och vilotider inte får äventyra förarnas säkerhet eller trafiksäkerheten, öka förarnas trötthet eller leda till försämrade arbetsförhållanden.  

Vad händer härnäst?

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog förordningen den 12 april 2024. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts i officiella tidningen. 
Ändringen av förordningen träder i kraft som sådan i medlemsländerna och den tillämpas till alla delar i hela EU. 

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 124