Ändringar i den periodiska besiktningen 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.24 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 12.33
Pressmeddelande

Person-, paket- och specialbilar under 3,5 ton och tunga fyrhjulingar i privat bruk behöver i fortsättningen inte besiktigas lika ofta som förut. I framtiden ska dessa fordon besiktigas första gången senast fyra år efter dagen då de togs i bruk och efter det med två års mellanrum. Fordon som är äldre än 10 år ska besiktigas varje år. Lätta fyrhjulingar ska dock besiktigas lika ofta som nu.

En förordning som gäller detta utfärdades av statsrådet den 28 juni 2017. Förordningen träder i kraft den 20 maj 2018. Efter förordningens ikraftträdande ska följande besiktning göras enligt de gällande tidsintervallerna för besiktning.

- Reformen förväntas underlätta medborgarnas vardag och medföra besparingar. Ändringarna uppskattas inte ha någon större inverkan på trafiksäkerheten eftersom de i huvudsak gäller nya fordon som sällan har tekniska fel, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Dessutom ändras även sättet att bestämma besiktningsdagen. I dagsläget bestäms dagen då besiktningen senast ska ske enligt dagen då fordonet togs i bruk. Efter den första besiktningen är det enligt den nya förordningen avgörande när fordonet senast blev besiktigat.

Enligt förordningen ska även traktorer som används för tillståndspliktiga varutransporter omfattas av besiktningsskyldigheten. I nuläget besiktigas traktorer inte alls. Traktorer som används för tillståndspliktiga varutransporter ska besiktigas för första gången fyra år efter att de har tagits i bruk och därefter vart annat år.

Skyldigheten att periodiskt besiktiga fordon som används som taxi utvidgas att gälla även andra fordon än personbilar. Genom denna ändring bereder man sig på de ändringar som lagen om transportservice medför och som innebär att även andra fordon än personbilar kan användas för taxiverksamhet.

Motorcyklar kommer inte att omfattas av besiktningsskyldigheten. För att uppfylla kraven enligt EU:s besiktningsdirektiv ska man utreda enklare sätt att förbättra trafiksäkerheten än besiktningsskyldigheten.

Besiktningslagarna stadfästs

Vid samma sammanträde föreslog statsrådet att republikens president ska stadfästa ändringarna i fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon. Ändringarna avses träda i kraft den 3 juli 2017.

Lagändringarna har samband med genomförandet av kraven i EU:s nya direktiv om besiktning, vägkontroller och registreringsbevis.

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer upp hur lagstiftningen fungerar i synnerhet när det gäller trafiksäkerheten.

Också det andra skedet av reformen av besiktningslagstiftningen har inletts. I det andra skedet bedöms möjligheterna att förenkla regleringen som gäller koncessioner, besiktningsskyldigheten för olika fordonsklasser och urvalet av sanktioner i anslutning till övervakningen av besiktningsverksamheten. En promemoria om förslagen har skickats på remiss och remisstiden går ut den 15 september 2017.

Mer information:

Joel Karjalainen, överinspektör, 050 431 7428

Anne Berner