Ändringar föreslås för registrering av bilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2014 13.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att registreringen av fordon i fortsättningen skulle kunna skötas helt elektroniskt, förutom i vissa undantagsfall. I propositionen föreslås också noggrannare bestämmelser om vilka registreringsärenden Trafiksäkerhetsverket Trafi skulle kunna överlämna åt utomstående serviceproducenter och under vilka förutsättningar.

Regeringen överlämnade den 20 november en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om registrering av fordon och ändring av fordonslagen. Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2015.

Ändringen tar sikte på att slopa skyldigheten att ha med ett registreringsbevis i bilen i inrikestrafiken. Enligt förslaget omfattas den tunga trafiken av detta från och med början av 2017.

Om de elektroniska registreringarna ökar kan de avgifter som tas ut av medborgarna sjunka, eftersom avgifterna i en elektronisk tjänst är lägre än de avgifter som tas ut för tjänster med personlig service.

Förslaget innebär besparingar även för Trafiksäkerhetsverket, bland annat för att en ökning av de elektroniska registreringarna väntas minska de ersättningar som betalas åt utomstående serviceproducenter som sköter registreringsärenden.

Enligt förslaget ökar behovet av rådgivnings- och stödtjänster till medborgarna i början då de nya elektroniska tjänsterna tas i bruk. Trafi avses ordna rådgivnings- och stödtjänster redan före de nya elektroniska tjänsterna tas i bruk.

En fortsatt användning av utomstående serviceproducenter i registreringsärenden säkerställer tillgängligheten av registreringstjänster i hela landet. Propositionen möjliggör dessutom att registreringsverksamhet också i fortsättningen kan skötas av privata affärsidkare.

Ytterligare information:
Kaisa Männistö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2030.