Alkolåset ska bli en permanent metod för att minska rattfylleri

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2008 14.22
Pressmeddelande
Det strävas efter att minska rattfylleri genom att användningen av alkolåset görs permanent. Alkolåset kommer att bli ett frivilligt alternativ till ovillkorligt körförbud.

Den som har gjort sig skyldig till rattfylleri kan under vissa förutsättningar få en övervakad körrätt om han eller hon förbinder sig till att köra endast ett fordon som är försett med ett alkolås. Regeringen beslutade den 10 april om innehållet i regeringens proposition om ärendet.

Genom författningarna permanentas principerna i försöket som började 2005. I försöket deltog ca 300 förare som hade gjort sig skyldiga till rattfylleri. Erfarenheterna har i huvudsak varit positiva och man vet att alkolåset har förhindrat många rattfylleribrott.

Övervakningen av körrätten ska ta från ett till tre år beroende av domstolens beslut. Polisen föreslås ändå ha rätt att utfärda övervakad körrätt redan innan ärendet behandlas i domstolen. Målet med detta är att snabba upp ibruktagandet av alkolåset och att förhindra återfall i brott.

Den som övervakas ska ha ett körkort för prövotiden som berättigar honom eller henne att köra endast ett fordon som är försett med alkolås. En stor ändring jämfört med försöket är att alkolåset kan monteras också till flera fordon. Den kan monteras även till en buss eller lastbil eller traktor.

Det tunga missbrukarvårdprogrammet som har anknutits till försöket lättas genom att det avstås från bedömningsprogrammet som belastar missbrukarvårdens resurser och har visat sig vara ineffektivt. I framtiden ska föraren innan den övervakade körrätten börjar gå till mottagningen där bruket av rusmedel och möjligheterna till vård diskuteras.

Kostnaderna som uppstår av övervakningen är ca 110-160 euro i månaden. Föraren svarar för dem. Kommunen kan efter egen prövning ge kompletterande utkomststöd för inköp och bruket av alkolåset.

Ibruktagandet av alkolåset påverkar inte straffen som döms ut för rattfylleri.

Avsikten är att författningarna träder i kraft vid ingången av juli.

Alkolås är en anordning som förhindrar att ett fordon startas om alkoholhalten i förarens utandningsluft är för stor. Inom kort blir alkolåset troligen en standardutrustning i alla nya bilar. Det utvecklas också anordningar som vid sidan av alkohol känner igen bruket av mediciner eller narkotika.

Alkohol är en av de största riskfaktorerna i trafiken. En rattfyllerist är delaktig i ungefär var fjärde trafikolycka med dödlig utgång. På 2000-talet har i medeltal 82 människor per år dött i rattfylleriolyckor. År 2007 noterades 27 544 rattfyllerifall. Hälften av rattfyllerister är beroende av rusmedel och 8-9 % av dem upprepar sin gärning inom ett år.

Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Janne Mänttäri, tfn 09-1602 8569 eller 0400 693544
Regeringsråd Anna-Liisa Tarvainen, tfn 09-1602 8629 eller 0400 665395