Alkolåset föreslås bli obligatoriskt vid skol- och dagvårdstransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2009 12.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bereder en ny lag om alkolåset och dess användning i trafiken. Den främsta målsättningen med lagen är att göra användningen av alkolås obligatorisk vid skol- och dagvårdstransporter som utförs som beställningstrafik. För närvarande är användningen av alkolås en rekommendation.

I lagförslaget ingår också tekniska och funktionella minimikrav för alkolås. Enligt förslaget ska Trafiksäkerhetsverket, som inleder sin verksamhet i början av 2010, godkänna apparaterna och upprätthålla en förteckning över godkända apparatmodeller och befullmäktigade installations- och serviceställen för dem.

Avsikten är att lagförslagets tekniska och andra bestämmelser om alkolås träder i kraft den 1 augusti 2010. Förslagets bestämmelser om skol- och dagvårdstransporter träder i kraft den 1 augusti 2011. Ett utkast till lagförslag har sänts på remiss till de ministerier, myndigheter och branschsammanslutningar som har anknytning till lagen.

I Finland sköts skol- och dagvårdstransporterna i huvudsak som beställningstrafik med taxibilar och bussar. Kravet på alkolås innebär att apparaten installeras i omkring 60-80 procent av taxibilarna och i en del av bussarna. De kostnader alkolåset förorsakar flyttas sannolikt över till de anbud som ges om transportavtal, men man uppskattar att prishöjningen inte blir betydande.

Enligt förslaget ska övervakningen av alkolåsets användning skötas som en del av den normala trafikövervakningen och underlåtenhet att använda låset föreslås leda till ordningsbot på 100 euro.


Undersökningar visar att alkolåset minskar rattfylleri

Alkolåset är en skild apparat som installeras i bilen och som hindrar fordonet från att starta om det i förarens utandningsluft finns alkohol i en mängd som motsvarar cirka 0,2 promille eller mer.

I internationella undersökningar har man konsekvent konstaterat att ett alkolås installerat i bilen minskar fallen av rattfylleri med upp till 90 procent. Försök med användning av alkolås har arrangerats i flera EU-länder och bland annat i Frankrike har en lag om alkolås redan godkänts. FN:s ekonomiska kommission för Europa har inlett en utrening om användning av alkolås som standardutrustning i tunga fordon.

Också i Finland finns det goda erfarenheter av försök med alkolås. För närvarande är 1 500 apparater i bruk och deras antal ökar. Den lag om skol- och dagvårdstransporter som nu är under beredning är då den genomförs den första som tas i bruk i ett EU-land.

I Finland är alkohol inblandad i omkring var fjärde olycka som leder till dödsfall och i omkring var sjätte olycka som leder till personskador. Under år 2008 avled 96 personer i rattfylleriolyckor. Av dem var 66 berusade förare, 24 passagerare till en berusad förare och 6 utomstående. Antalet skadade var 957.

Ytterligare information:
överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569, 0400 693544
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543