Alkolås blir obligatoriskt vid skol- och dagvårdskörningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2010 13.59 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Det blir obligatoriskt att använda alkolås vid skol- och dagvårdskörningar som ordnas som beställningstrafik. Samtidigt definieras de tekniska och funktionella kraven som gäller för alkolås.

Regeringen beslutade torsdagen den 3 juni 2010 om innehållet i de lagar som gäller användning och godkännande av alkolås. Avsikten är att vardera lagen träder i kraft den 1 augusti 2011.

Då lagen trätt i kraft ändras den nuvarande rekommendationen att använda alkolås till att bli obligatorisk. Det blir tillåtet att tillfälligt använda en bil utan alkolås i högst fem dagar, till exempel då bilen med alkolås är på service. Trafikidkaren bör emellertid omedelbart underrätta den som beställt körningen om undantagssituationen. De skol- och dagvårdskörningar som ordnas som beställningstrafik är skolskjutsar som körs med taxibilar och bussar.

De modeller av alkolås som används i Finland bör i fortsättningen uppfylla minst de krav som föreskrivs i den europeiska standarden som är godkänd i Finland (SFS-EN-standarden), eller motsvarande nationella krav som föreskrivs i en annan medlemsstat i EU. Fordonet behöver inte genomgå ändringsbesiktning efter det alkolåset installerats.

Trafiksäkerhetsverket fattar beslut om godkännande av alkolås och upprätthåller en förteckning över vilka modeller som är godkända samt över de befullmäktigade installations- och serviceaffärerna.

Priset för ett alkolås färdigt installerat i bilen är cirka 1000-1500 euro. Erfarenheterna visar att den tilläggskostnad som alkolåset förorsakar dem som beställt körningarna är låg i förhållande till de totala kostnaderna för transporterna.

Den som underlåter att använda alkolås ska dömas till dagsböter. Övervakningen av att alkolåset används kommer att skötas som en del av den normala övervakningen av trafiken.

Användningen av alkolås kan förbättra trafiksäkerheten

Alkolåset är en skyddsanordning som fast installeras i fordonet och som hindrar fordonet från att starta om det i den luft som föraren andas ut finns alkohol som motsvarar en halt på cirka 0,2 promille eller mer.

I internationella undersökningar har man genomgående konstaterat att användningen av alkolås effektivt minskar antalet fall av rattfylleri.

Den yrkesmässiga trafiken är inget undantag i fråga om mängden rattfylleri. Målet med användningen av alkolås är nolltolerans beträffande rattfylleri inom den yrkesmässiga trafiken, i synnerhet då det gäller skol- och dagvårdskörningar. Samtidigt får också arbetsgivarna bättre information om förarnas eventuella rusproblem och kan påverka situationen i förebyggande syfte.

Alkohol finns med i bilden vid ungefär var fjärde dödsolycka i vägtrafiken i Finland och vid ungefär var sjätte olycka där någon skadas. Under de senaste åren har man inte lyckats få antalet alkoholrelaterade olyckor att minska i samma grad som andra trafikolyckor. Alkoholens andel i olyckorna har alltså ökat.

Under 2008 omkom 96 personer i rattfylleriolyckor. Av dem var 66 berusade förare, 24 passagerare med en berusad förare och 6 personer utomstående. Antalet skadade var 957.

Ytterligare information:
överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569, 0400 693 544
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543