De första konsekvenserna av lagen om transportservice motsvarar förväntningarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 12.31 | Publicerad på svenska 19.12.2018 kl. 12.35
Pressmeddelande

Syftet med lagen om transportservice är att skapa sammanhållna trafiktjänster och att ge användarna flexibilitet och valfrihet. Lagen om transportservice skapar förutsättningar för digitalisering och nya affärskoncept inom transportsektorn. Lagen trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018.

I samband med att lagen om transportservice stiftades förutsatte riksdagen att statsrådet uppmärksamt följer konsekvenserna av de lagar som omfattas av reformen och vid behov vidtar åtgärder för att ändra regleringen. Kommunikationsministeriet har den 19 december 2018 lämnat riksdagens kommunikationsutskott en uppföljningsrapport om den första fasen av genomförandet av lagen om transportservice.

I uppföljningsrapporten konstateras det att de hittills iakttagna första konsekvenserna av lagen i stort sett är i linje med förväntningarna. Utifrån de nu observerade konsekvenserna har man inte identifierat något behov att ändra lagen om transportservice.

Tack vare den informationsreglering som ingår i lagen om transportservice har tillhandahållare av mobilitetstjänster öppnat många gränssnitt med väsentlig information, och nu har de också börjat öppna försäljningsgränssnitt. Utifrån den respons som samlats in av aktörer inom transportsektorn har tjänster och system utvecklats aktivt.

Inom taxibranschen har företagen och förarna ökat avsevärt i antal. Samtidigt har tjänsterna såväl som modellerna för prissättning diversifierats. De farhågor om möjligheten att lura kunderna som hystes under beredningen av lagen ser inte ut att ha besannats. För närvarande verkar inte heller de negativa verkningar som hör ihop med grå ekonomi att ha ökat.

Ett av de centrala målen för lagen om transportservice är att stödja långsiktiga förändringsprocesser. Därför bör slutsatser om konsekvenserna av lagen inte dras förrän i ett senare skede.

Vad händer härnäst?

Under de närmaste åren kommer kommunikationsministeriet att uppmärksamt följa upp konsekvenserna av lagen för att kunna påvisa eventuella ändringar i trafiksystemet och marknadsläget. Nästa gång sammanställs en rapport om konsekvenserna av lagen på det sätt som riksdagens uttalande förutsätter senast 2022.

Sedan lagen trädde i kraft har kommunikationsministeriet med olika aktörer fört en aktiv dialog om konsekvenserna av lagstiftningen. Ministeriet kommer att grunda ett marknadsforum där olika aktörer även framöver kan byta erfarenheter om konsekvenserna av lagstiftningen. Det intensiva samarbetet mellan berörda myndigheter kommer att fortsätta.

Den tredje fasen i lagen om transportservice behandlas som bäst i riksdagen.

Ytterligare information:
Elina Immonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2126, Twitter @ImmonenElina
Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 34 2028, Twitter @profkarjalainen
Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 34 2391, Twitter @vilkkonen
 

Anne Berner