Större mått och massor för tunga vägfordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2018 9.08 | Publicerad på svenska 31.1.2018 kl. 9.12
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har inlett ett projekt för att utveckla måtten och massorna för tunga vägfordon. Målet är att förbättra transporteffektiviteten och energieffektiviteten och att minska utsläppen från transporterna.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det fråga om en betydande förändring.

- Det här projektet är ett bra exempel på hur nya lösningar inom området för trafik och transport kan utvecklas genom försök. Näringslivet har hoppats på omarbetade mått och massor för tunga vägfordon och tack vare de försök som pågått i flera år har man samlat in erfarenheter av större och tyngre fordon. I det här fallet är nyttan av så stor betydelse för samhället att försöket med hjälp av lagändringar nu blir normal praxis, konstaterar minister Berner.

Lagstiftningen kommer att ändras så att det inom vägtrafiken blir möjligt att använda nya typer av fordonskombinationer som är längre än de nuvarande. Utgångspunkten är att de längre fordonskombinationerna inte ska behöva använda andra rutter än de nuvarande kombinationerna. Till en början ändras statsrådets förordning om användning av fordon på väg samt vissa av Trafiksäkerhetsverket Trafis föreskrifter.

Med längre kombinationer avses kombinationer som till storleken lämpar sig för transporter av två långa sjöcontainrar och kombinationer med påhängsvagnar som är längre än i dagsläget. De exakta måtten på fordonskombinationerna preciseras under beredningen.

Försök med HCT-transporter (High Capacity Transports) som är längre eller tyngre än normalt pågår sedan 2013 med stöd av dispenser beviljade av Trafi. På basis av försöken kan man dra den slutsatsen att ändringarna skulle ge avsevärd nytta särskilt för transporter med sjöcontainrar och för transporter av styckegods och livsmedel. De här transporterna står för nästan hälften av godstransporterna på landsväg och följaktligen blir nyttan av ändringen stor med tanke på samhället.

Under 2018 fortsätter utvecklingsprojektet så att man särskilt bereder de ändringar som krävs på lagnivå för att det ska vara möjligt att ta i bruk fordonskombinationer som är tyngre än de nuva-rande kombinationerna. Det är meningen att kombinationer som är tyngre än de nuvarande ska tillåtas endast på en begränsad del av vägnätet.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet inleder i samarbete med berörda intressegrupper beredningen av de lagändringar som behövs. En remissbehandling genomförs i mars.

Ytterligare information om projektet finns på statsrådets webbplats www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (lagberedning).

Målet är att de lagändringar som gäller längden på fordonskombinationer ska träda i kraft hösten 2018.

De lagändringar som behövs för att tillåta fordonskombinationer som är tyngre än de som nu går i trafik bereds separat under 2018.

Ytterligare information:

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 342 277

Anne Berner