Regeringen föreslår ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.30 | Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 13.44
Pressmeddelande
Foto: KM/Shutterstock
Foto: KM/Shutterstock

Regeringen lägger fram ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart. Genom ändringarna ska lagstiftningen fås att stämma överens med EU:s lagstiftning och EU:s regler för handel med utsläppsrätter för luftfart fastställas för pågående utsläppshandelsperiod. EU:s medlemsländer har kommit överens om att skärpa reglerna för utsläppshandeln från och med år 2021.

EU godkände i december 2017 en förordning om ändring av utsläppshandelsdirektivet. Fram till utgången av år 2020 fortgår utsläppshandeln i huvudsak med samma regler som 2013-2016. Efter det skärps utsläppshandeln och minskas de utsläppsrätter som tilldelas gratis.

Till den nationella lagen om utsläppshandel ska fogas bestämmelser om en linjär reduktionsfaktor för de utsläppsrätter som tilldelas gratis och den ska träda i kraft 2021. Reduktionsfaktorn minskar antalet utsläppsrätter som årligen tilldelas flygbolagen gratis med 2,2 procent räknat enligt nivån år 2020.

En brexitregel ska träda i kraft och den ska skydda EU:s utsläppshandelssystem när en medlemsstat utträder ur unionen.  Vidare kommer ett förbud att använda internationella projektenheter att träda i kraft år 2021, vilket innebär att EU inte längre får använda projekt, där utsläpp minskas utanför EES-området, för att uppnå utsläppsmålen för år 2030. I likhet med i dagens läge ska utsläppshandeln fram till utgången av 2023 begränsas till EES-ländernas interna flygningar.

Ett internationellt CORSIA-kompensationssystem för luftfarten träder i kraft 2021

Medlemsländerna i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO har kommit överens om att minska luftfartens utsläpp och i utsläppshandeln för luftfarten är mera ändringar på kommande.  År 2021 tas det globala kompensationssystemet CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) i bruk för luftfartens utsläpp.

Finland och alla 44 medlemsländerna i Europeiska civila luftfartskonferensen har förbundit sig vid CORSIA. Målet är att få den internationella luftfartens koldioxidutsläpp att stanna på den nivå de har år 2020. Flygbolagen kompenserar en eventuell ökning genom att skaffa sig utsläppsenheter på kolmarknaden. ICAO har också för avsikt att inleda ett arbete, där det beslutas om utsläppsreduceringsmål på lång sikt för att målen i klimatavtalet från Paris ska kunna nås.

Luftfarten har ingått i EU:s utsläppshandel sedan år 2012. Den ansenliga prisstegringen på utsläppsrätter under det senaste året har i betydande grad ökat utsläppshandelns effektivitet och styrt aktörerna till att använda ny miljövänlig teknik. Beslut om att eventuellt utveckla EU:s utsläppshandel och anpassa den till CORSIA fattas när det slutliga innehållet i det globala systemet har klarnat och Europeiska kommissionen har utvärderat hur verkningsfullt systemet är. 

Finland har förbundit sig till EU:s utsläppshandel och till det internationella systemet för kompensation av utsläpp CORSIA. Parallellt med dessa marknadsmekanismer planeras ingen nationell beskattning av luftfarten, eftersom det skulle snedvrida flygbolagens och flygplatsernas internationella konkurrens. Av de globala växthusgasutsläppen utgör luftfartens andel cirka två procent. Luftfartens andel av utsläppen är på uppåtgående, eftersom det uppskattas att luftfarten kommer att fördubblas fram till 2035.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum. Lagen ska träda i kraft 2019.

Ytterligare information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
Janne Mänttäri, regeringssekreterare, tfn 0400 693 544, Twitter @janne_manttari