Förslag: Internationellt arktiskt kompetenscentrum till Bottenvikens kust

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 10.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet föreslår att planeringsskedet för ett internationellt testnings-, övnings- och utbildningscentrum för arktisk sjöfart som placeras på Bottenvikens kust inleds. Centret genomförs av städerna Kemi, Uleåborg och Björneborg och deras utvecklingsbolag. Ministeriernas roll är att hjälpa städerna att bilda nätverk med aktörer och samarbetsparter i sin egen bransch.

Ministeriernas förslag hör till Finlands arktiska strategi, som statsrådet fattade principbeslut om i augusti 2013. Ett av strategins mål är att verka aktivt för uppkomsten av ett internationellt kompetenscentrum för kemikalie- och oljebekämpning.

I testnings-, övnings- och utbildningscentret för arktisk sjöfart kommer man att erbjuda övningar, utbildning, testning och standardisering som hör till säker vintersjöfart, räddningsverksamhet och oljebekämpning på istäckt hav och senare eventuellt också i testbassänger. Testning av utrustning och omfattande forskning i kallt klimat kan genomföras både i naturliga förhållanden och laboratorium.

I Finland finns stor kompetens i områden som berör kallt klimat, som är internationellt efterfrågad och har potential till kommersialisering. Det arktiska kompetenscentret byggs på Finlands egna arktiska styrkor. Dessa är vintersjöfart, SAR-sökflygning i vinterförhållanden, utmärkt service i specialförhållanden, mekanisk oljebekämpning och biologisk forskning i kallt klimat.

Kompetenscentrets utvecklingsfas tar 1-2 år och då utarbetas en affärsverksamhetsplan för centret. Under planeringsskedet utreds också samarbetsmöjligheterna med Sverige, Norge och Ryssland. Kommunikationsministeriet deltar i planeringsskedet. Därefter utarbetas en investeringsplan.

Om kunskapscentrets affärsverksamhet är lönsam börjar den egentliga investeringsfasen 2016-2017. Kompetenscentret kan öppnas före utgången av innevarande årtionde.


Ytterligare information:
Pekka Plathan, överdirektör, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 340
Lauri Ala-Opas, branschdirektör, Arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 156
Magnus Nyström, specialsakkunnig, Miljöministeriet, tfn 0295 250 212