Persontrafikslagstiftningen granskas på nytt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2014 15.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet tar upp persontrafikslagstiftningen för ny granskning. Projektet hör till reformen av offentligt finansierade persontransporter som ingår i regeringens strukturpolitiska program. Avsikten är att bedöma hurudana ändringar som är nödvändiga i lagen om taxitrafik och kollektivtrafiklagen.

Ett diskussionsmöte om ärendet för aktörerna i branschen och intresseorganisationerna ordnades den 3 juni i kommunikationsministeriet.

Projektets mål är att förbättra branschens prestanda, bereda möjligheter för nya servicekoncept och erbjuda konsumenterna större valfrihet. Dessutom är avsikten att förbättra planeringen av de av samhället finansierade transporterna och effektivisera upphandlingen av service, minska byråkratin och säkra kvaliteten på tjänsterna, tillgången till dem och deras rimliga pris.

- Lagstiftningen i branschen är en omfattande helhet där det inte finns svartvita antingen-eller-lösningar. Regleringen av persontrafiken varierar mycket ute i världen. Vi vill tillsammans med branschens aktörer utreda med vilken variation man i Finland kan uppnå det strukturpolitiska programmets mål, konstaterade trafik- och kommunminister Henna Virkkunen.

De centrala elementen i den nuvarande lagen om taxitrafik är taxitillståndet, reglerade antal tillstånd, maximipriserna som regleras genom förordning, förpliktelsen att återvända till stationsplatsen, förpliktelsen att köra samt kvalitetskraven.

Kollektivtrafiklagen innehåller å sin sida bestämmelser som hindrar busstrafiken som utövas på marknadsvillkor från att konkurrera med taxitrafiken.

Kommunikationsministeriet vill ta upp till diskussion bland annat frågan om taxitillstånd, prissättning och hävning av kollektivtrafiklagens begränsningar. Även definitionen av begreppet "yrkesmässig trafik" ska klargöras i diskussionen så att också regelbunden samåkning kan tillåtas om bara ersättningen förblir rimlig.

Ytterligare information:

Laura Rissanen, specialmedarbetare, 0295 34 2325