Kraven på att anlita lots och på att ordna lotsexamina lindras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 14.57 | Publicerad på svenska 21.12.2016 kl. 15.07
Nyhet
Fartyg på havet (Bild: Rodeo)
Fartyg på havet (Bild: Rodeo)

Lotsningslagen ändras för att förbättra verksamhetsförutsättningarna inom sjöfartsnäringen och för att främja användningen av miljövänliga bränslen på handelsfartyg. Regeringen framställde den 21 december att ändringen av lotsningslagen ska stadfästas. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom ändringen av lotsningslagen blir kraven på att anlita lots lindrigare för små fartyg, bogserkombinationer och isbrytare. I fortsättningen behöver befälhavare på små fartyg inte söka dispens från skyldigheten att anlita lots. Befälhavaren och styrmannen på ett litet tankfartyg med en längd av högst 90 meter som transporterar kondenserad naturgas eller fartygsbränsle med låg svavelhalt kan i fortsättningen få linjelotsbrev.

I och med ändringen kan en del av övningsfärderna ersättas med simulatorträning. Examenstillfällen kan anordnas av läroanstalter som är godkända av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Som en del av lagändringen börjar VTS-myndigheten ta emot meddelanden från fartygen om anlitande av lots, övervaka lotsningen och vid behov meddela Trafi sina iakttagelser. Denna ändring förbättrar säkerheten inom sjötrafiken samt myndigheternas lägesbild.

I Finland har skyldigheten att anlita lots varit strängare än i grannländerna och beviljandet av dispens har orsakat administrativa förfaranden och kostnader. Reformen av lotsningslagen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering. Tack vare de ändringar som nu görs minskar regleringen och den administrativa bördan.