Informationssamhällsbalken överlämnas till riksdagen för behandling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2014 13.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.50
Pressmeddelande

Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation fortskrider. Den 30 januari lämnade regeringen en proposition till riksdagen om en informationssamhällsbalk.

I enlighet med regeringsprogrammet har man i informationssamhällsbalken sammanställt de viktigaste bestämmelserna om elektronisk kommunikation.

Tack vare avlägsnade överlappningar och en harmonisering av bestämmelserna innehåller informationssamhällsbalken drygt 350 paragrafer i stället för de nuvarande 490 paragraferna som finns spridda i tio olika lagar.

Syftet med informationssamhällsbalken är att säkerställa att tjänster inom elektronisk kommunikation finns tillgängliga överallt i Finland. Tjänsterna ska vara tekniskt utvecklade, säkra, lätta att använda och rimligt prissatta. Målet med lagstiftningen är också att skapa bättre förutsättningar för konkurrerande affärsverksamheter, för utveckling av kommunikationstekniken och för innovationer.

Den föreslagna lagstiftningen förbättrar konsumentskyddet. Teleföretaget och försäljaren får ett gemensamt ansvar när konsumenten betalar varor och tjänster med mobiltelefon, och avgiften tas ut i samband med telefonräkningen. Förslaget ger konsumenten möjlighet att utöver försäljaren eller tjänsteleverantören även kontakta teleoperatören om tjänsten eller produkten är defekt eller inte kommer fram eller om konsumenten inte kan säga upp beställningen av tjänsten.

Särskild vikt har fästs vid integritetsskyddet och informationssäkerheten. Regleringen om värnandet av integritetsskyddet och informationssäkerheten utvidgas till att omfatta alla förmedlare av kommunikation. Regleringen avses exempelvis gälla konfidentiella meddelanden som förmedlas via sociala medier.

I det föreslagna nya systemet för koncessioner har man tagit hänsyn till det förändrade medielandskapet. Systemet förenklas så att en betydande andel av besluten om beviljande av programkoncessioner för radio och tv förs över till Kommunikationsverket. De nya frekvensområdena för mobiltelefoni ska i fortsättningen fördelas genom auktion.

Övervakningen av teleföretag med betydande inflytande på marknaden effektiviseras. Kommunikationsverket ska bland annat få rätt att fastställa ett maximipris på ett teleföretags grossistprodukter om det uppstår konkurrensproblem på marknaden.

Störningsfria kommunikationstjänster främjas genom att man skapar bättre förutsättningar för samarbete mellan företag och myndigheter i hanteringen av störningar. De viktigaste nätövervakningscentralerna och andra kritiska system ska i fortsättningen administreras på ett sådant sätt att de i undantagsförhållanden utan dröjsmål kan föras tillbaka till Finland.

Vid sitt sammanträde gav regeringen även tre uttalanden. Enligt det första uttalandet kommer regeringen redan innan informationssamhällsbalken träder i kraft att förenkla koncessionsförfarandet i den mån det är möjligt enligt gällande lagar.

Enligt det andra uttalandet tillsätts en arbetsgrupp för att främja informationssamhällets utveckling så att användare av trådlösa och fasta internetförbindelser så kostnadseffektivt och i så stor omfattning som möjligt och samtidigt ska kunna ta emot audiovisuellt innehåll som finns tillgängligt på det öppna internet.

Enligt det tredje uttalandet fortsätter överföringen av de så kallade Lex Nokia-bestämmelserna till lagstiftningen om arbetslivet.

I beredningen av informationssamhällsbalken har man moderniserat lagberedningen och gjort den öppnare. I beredningen deltog ett exceptionellt stort antal representanter för olika intressenter. Uppföljningsgruppen bestod av cirka 50 deltagare och var och en av de sju arbetsgrupperna hade 30-70 medlemmar.

Informationssamhällsbalken avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information:

Maaret Suomi, lagstiftningsråd, tfn 0295 34 2150