Regeringens förslag till kommunikationsministeriets budget uppgår till 3,34 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.58 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 17.01
Pressmeddelande
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)

Regeringen föreslår ett anslag på 3,34 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2023.

För transport- och kommunikationsnäten föreslås 1,85 miljarder euro, för tjänster inom området trafik, transport och kommunikation 828,5 miljoner euro och för förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 656 miljoner euro.

Den höjda kostnadsnivån beaktas i bastrafikledshållningen

Av anslagen för transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller cirka 1,29 miljarder euro gå till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

Vid underhållet av transportlederna underhålls i första hand de delar av transportnätet som är viktiga för näringslivet i samhället i stort. Fokus ligger också på trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

I alla åtgärder beaktas målen i den parlamentariska Trafik 12-planen. Dessa mål är hållbarhet, effektivitet och tillgänglighet.

I enlighet med den parlamentariska visionen kommer den anslagsnivå för bastrafikledshållningen som höjdes under den här regeringsperioden att kvarstå. Den nedskärning på 15 miljoner euro i bastrafikledshållningen som ingick i det tidigare rambeslutet återtas och det föreslås att anslaget för bastrafikledshållningen höjs med 50 miljoner euro på grund av kostnadsökningen.

Nya utvecklingsprojekt ska stödja östra Finland och investeringar

För att förbättra livskraften i östra Finland föreslås det 31,1 miljoner euro för ett projekt som förbättrar Karelenbanan. 

För projektet Poikkimaantie i Uleåborg som förutsätter Stora Ensos beslut om en fabriksinvestering föreslås en fullmakt på 30 miljoner euro och ett anslag på 15 miljoner euro för 2023.

För projektet Hyryntie i Kuhmo föreslås 2,6 miljoner euro. För ett effektivare underhåll av banavsnittet Seinäjoki-Kaskö föreslås 3,5 miljoner euro för 2023.

Regeringen föreslår att fullmakten för projekthelheten spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. Vichtisvägens snabbspårväg) höjs till 105 miljoner euro, dock högst till 30 procent av planerings- och byggkostnaderna.

I bidrag för enskilda vägar föreslås ett anslag på 23 miljoner euro.

Ytterligare satsningar på cybersäkerhet

I enlighet med planen för de offentliga finanserna våren 2022 ska för alla förvaltningsområden anvisas tillägg för att förbättra cybersäkerheten.

För Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner euro. Anslaget ska användas bland annat för att utöka rådgivningen om cybersäkerhet för allmänheten, utveckla samhällets cybersäkerhetsberedskap och för att ge stöd till olika sektorer. Framtagandet av lägesbilder över cybersäkerheten ska förbättras.

I anknytning till återhämtnings- och resiliensplanen avsätts 1,5 miljoner euro för investeringar i forskning om cybersäkerheten och 1 miljon euro för övningar i cybersäkerhet.

Tjänsterna inom trafik, transporter och kommunikation

För upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett anslag på 100,7 miljoner euro. Anslaget ska användas för köp av tågtrafik, upphandling och utveckling av regionala och lokala trafiktjänster, för stöd av offentlig persontrafik i stora och medelstora stadsregioner, för klimatbaserade åtgärder, upphandling av flygtrafik, utvecklingsprojekt och mobilitetsstyrning.

Det föreslås ett anslag på 89 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 17,9 miljoner euro.

För att bredbandsprojektet ska kunna fortsätta föreslås det finansiering på 17 miljoner euro från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

För tjänsterna inom trafik, transporter och kommunikation föreslås sammanlagt 28,1 miljoner euro. 

Mer information:

Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, [email protected], tfn 050 341 1548