Förenklade krav på undervisning för körkort för lätta lastbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.19 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 13.25
Pressmeddelande

Undervisningskraven för körkort för lätta lastbilar i kategori C1 och C1E blir enklare. Förändringen sänker kostnaderna för att avlägga körkort för lastbilar i kategorierna C1 och C1E, vilket förbättrar tillgången till förare av fordon för godstransporter.

Statsrådet utfärdade den 22 november 2018 en förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort.

För kategori C1 är den nya minimimängden minst två timmar teoriundervisning och minst tre timmar körundervisning. För närvarande krävs minst nio timmar teoriundervisning och minst fem timmar körundervisning.

För kategori C1E är den nya undervisningsmängden minst tre timmar teoriundervisning och likaså minst tre timmar körundervisning. För närvarande krävs minst åtta timmar teoriundervisning och minst tio timmar körundervisning.

De gällande undervisningsmängderna har upplevts vara stora i förhållande till fordonens storlek och egenskaper. Ett fordon i kategori C1 är ofta en stor paketbil som i fråga om manöverorgan och köregenskaper mer liknar en personbil eller en paketbil än en lastbil i kategori C.

Mängden undervisning för körkort som ger körrätt för fordon i kategori C och CE blir större, om den som avlägger körkortet har avlagt ett körkort för fordonskategori C1 eller C1E enligt de sänkta undervisningskraven. På detta sätt säkerställs det att förarna har den kompetens som behövs för att framföra fordon som hör till de tyngre fordonskategorierna.

Försök med de nya undervisningsmängderna har utförts i bilskolan Töysän autokoulu med stöd av ett försökstillstånd beviljat av Trafiksäkerhetsverket. Enligt interimsrapporten av försöket har den minskade undervisningsmängden inte på ett avgörande sätt försämrat framgången i körprovet. Försöket visade att även de nya undervisningsmängderna är tillräckliga för att uppnå den kompetens som behövs.

Vad händer härnäst?

Ändringarna ska träda i kraft den 1 december 2018.

Ytterligare information:
Eero Salojärvi, planerare, tfn 0295 342 123