Förebyggande av halkolyckor skulle spara tiodubbelt i sjukvårdsutgifter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2006 16.08
Pressmeddelande
Enligt en arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet skulle förebyggande av halkolyckor spara in tiodubbelt av samhällets utgifter. Man uppskattar att en euro som investeras i att förebygga olyckor skulle ge en inbesparing på 10 euro i minskade sjukvårdskostnader för att sköta olycksfallen.

Halkolyckorna kunde minskas om till exempel gångvägarna skulle skötas bättre och ha bättre belysning. Man borde få rikstäckande enhetliga föreskrifter för hur vinterunderhållet av vägar för gång- och cykeltrafik skall skötas.

Den här slutsatsen gjordes av en arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet, som funderat över fotgängarnas säkerhet och vars betänkande skickats ut på remissbehandling. Halkolyckorna förorsakar årligen samhället utgifter på totalt cirka 420 miljoner euro, av vilket kostnaderna för sjukvård och bortfallen arbetsinsats är knappt 150 miljoner euro.

Fotgängarna drabbas årligen av nästan 50 000 halk- och fallolyckor. Antalet har ökat betydligt från år 1980 till år 2000. Oftast drabbar olyckorna kvinnor i arbetsför ålder, men för de äldre är följderna allvarligast. Vårdkostnaderna för de äldre stiger på grund av höftbensbrotten, av vilka över hälften drabbar personer över 70 år.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man utvecklar statistikförningen av fallolyckorna, så att man bättre än för närvarande kan klarlägga orsakerna till olyckorna, hur allvarliga de är och vilka kostnader de medför.

För fotgängarna är problemen att gator och vägar är hala och ojämna, att det är mörkt och att det finns hinder i vägen. Det är inte bara de äldre som har problem, utan också yngre personer och sådana som rör sig mycket upplever att det dåliga underhållet av gångvägarna är skrämmande. Arbetsgruppen anser att underhållet av gång- och cykelvägar borde beaktas i kommunernas planering, då trafiksystemen planeras, då tomterna överlämnas och i byggnadsloven.

Fotgängarnas säkerhet har förbättrats allt sedan början av 1990-talet genom att hastighetsbegränsningarna i tätorterna har sänkts och trafiken har gjorts lugnare med byggnadstekniska åtgärder. Olycksstatistiken har utvecklats i en positiv riktning, men trots det känner sig fotgängarna mer otrygga än förut i trafiken.

En orsak till att känslan av otrygghet har ökat kan vara att fotgängarna upplever att bilisterna följer reglerna om skyddsvägar illa och inte heller annars beaktar fotgängare och cyklister.

Fotgängarnas sociala trygghet har just inte undersökts i Finland. Arbetsgruppen anser att sådan forskning skulle behövas, eftersom den polisbarometer som inrikesministeriet låtit göra visar att medborgarnas känsla av otrygghet i synnerhet i stadsmiljöer och deras rädsla för att röra sig ensamma har ökat något.Ytterligare information

överinspektör Katariina Myllärniemi, tfn (09) 160 28759 eller 040 545 0901
trafikrådet Matti Roine, tfn (09) 160 28568 eller 040 823 2109 (efter 6.10.)