Rapport från arbetsgrupp: Tre alternativa sätt att genomföra finansieringsskyldigheten för audiovisuell produktion

kommunikationsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 9.35 | Publicerad på svenska 26.1.2023 kl. 9.48
Pressmeddelande

En utredning om olika genomförandemodeller och konsekvenserna i fråga om den finansieringsskyldighet för audiovisuell produktion som möjliggörs genom Europeiska unionens AVMS-direktiv har blivit färdig. Arbetsgruppen har granskat möjligheten enligt AVMS-direktivet att ålägga dem som tillhandahåller audiovisuella medietjänster att investera i finländska produktioner.

Ett av målen i AVMS-direktivet, som antogs 2018, är att stärka den europeiska audiovisuella branschens utveckling och hållbarhet och förbättra dess internationella konkurrenskraft. Flera EU-länder har fullgjort investeringsskyldigheten enligt direktivet eller planerar att införa den. I Finland finns det för närvarande inga skyldigheter för leverantörer av medietjänster att delta i finansieringen av europeiska produktioner.

Arbetsgruppen har granskat de centrala bestämmelserna i direktivet och dess genomförande i andra länder samt den senaste tidens förändringar på den audiovisuella marknaden och hur läget ser ut idag. Utvecklingen av verksamhetsmiljön och regleringen i andra länder, särskilt i de nordiska länderna, inverkar på möjligheterna att främja den finländska audiovisuella branschens utveckling och tillväxt genom reglering.

I Finland har de ganska små budgetarna för inhemska audiovisuella produktioner, bristen på kompetens och utmaningarna gällande utnyttjandet av immateriella produktionsrättigheter konstaterats bromsa tillväxten på den audiovisuella marknaden.

Utöver möjligheten att bevara nuläget har man i rapporten gått igenom tre olika alternativ för att genomföra investeringsskyldigheten samt utrett konsekvenserna av dessa alternativ för den inhemska audiovisuella branschen, marknadsutvecklingen, myndigheterna och konsumenterna. Alternativen består av en direkt investeringsskyldighet, en betalningsskyldighet och en kombination av båda två, dvs. en så kallad hybridmodell.

- Utredningen ger oss värdefull information som grund för vårt beslutsfattande. För att stärka den finländska audiovisuella produktionen är det viktigt att vi använder alla verktyg som står till vårt förfogande för att skapa och främja tillgången till inhemskt audiovisuellt innehåll, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

- De finländska produktionsbolagen och våra kunniga upphovsmän förtjänar beröm, både när det gäller deras internationella genombrott och diversifiering av det inhemska kulturutbudet. Vi vill stärka produktionernas finansieringsbas och göra den mer mångsidig för att främja branschens tillväxt och internationalisering, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Enligt rapporten omfattar alternativen för att genomföra investeringsskyldigheten både fördelar och nackdelar för aktörerna inom den audiovisuella branschen. Arbetsgruppen anser att nästa steg är att försöka klargöra i vilken riktning den audiovisuella branschen ska utvecklas, så att man kan arbeta vidare med det genomförandealternativ som bäst lämpar sig för den inhemska audiovisuella branschen och marknaden.

- Ur kulturpolitisk synvinkel är det särskilt viktigt att hitta sätt att utveckla den inhemska audiovisuella branschen så brett som möjligt. Samtidigt måste mångfalden i fråga om både innehåll och upphovsmän tryggas med beaktande av den ständigt föränderliga marknad som våra upphovsmän är verksamma på, fortsätter Honkonen.

- Alternativen för att genomföra investeringsskyldigheten bör noggrant undersökas för att stödja tillväxten inom den finländska audiovisuella branschen utan att försvaga de marknadsbaserade investeringarna. Vi måste ha ett nära samarbete med de nordiska länderna för att kunna säkerställa så enhetliga riktlinjer som möjligt, konstaterar Harakka.

Som bakgrund till arbetsgruppens rapport beställdes en konsekvensutredning av Medialogi Oy, som publiceras i samband med rapporten.

Skyldigheter att investera i beställ-tv-tjänster i Finland – möjliga genomförandemodeller och deras konsekvenser. Arbetsgruppens rapport.

Utredning om eventuella konsekvenser i fråga om alternativa sätt att genomföra betalningsskyldigheten för beställ-tv-tjänster i Finland

Mer information:

Laura Mäkelä, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 224

Eero Salojärvi, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 123