Regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategi styr ämbetsverkens verksamhet under strukturomvandlingen

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 13.30
Pressmeddelande
Straregian logo.

Den gemensamma strategin för statens regionförvaltning styr ämbetsverken inom regionförvaltningen i genomförandet av regeringsprogrammet och i reformen av verksamheten och strukturerna. Strategin är ett centralt lagstadgat styrdokument för statens regionförvaltning. Under denna regeringsperiod betonar strategin till exempel ren omställning och beredskap samt en omfattande ämbetsverksreform inom statens regionförvaltning, som bereds inom ramen för det projekt för reformering av lagstiftningen som inleddes 2023. 

Statens regionförvaltning – regionförvaltningsverken (RFV) och närings -, trafik - och miljöcentralerna (NTM-centralerna) – har omfattande ansvarsområden och uppgifter. Ämbetsverken sörjer för att samhällets grundläggande infrastruktur fungerar och för medborgarnas och företagens rättsskydd. Dessutom utvecklar, finansierar, styr, och övervakar de kommunernas, de offentliga samfundens och näringslivets verksamhet inom sina områden och beviljar tillstånd. 

Ämbetsverken har utarbetat en gemensam strategi för 2024–2027 och den innehåller de viktigaste målen för deras omfattande verksamhetsfält.

De strategiska prioriteringarna är indelade i fyra innehållsområden:

  • vi tryggar välfärd och jämlikhet
  • vi stärker livskraften
  • vi genomför en hållbar och ren omställning
  • vi främjar beredskap och övergripande säkerhet.

Utvecklandet av verksamheten har tre prioriterade områden:

  • välmående personal och arbetsgemenskap
  • utmärkt kundupplevelse och samarbete med intressentgrupper
  • digitaliserade och smidiga processer.

Med de valda prioriteringarna verkställer ämbetsverken riktlinjerna i regeringsprogrammet. Prioriteringarna tar hänsyn till förändringarna i omvärlden och den lagstiftning som definierar ämbetsverkens uppgifter.  

Ämbetsverksstrukturen och verksamheten inom statens regionförvaltning reformeras 

I september 2023 inleddes i enlighet med regeringsprogrammet ett projekt för att reformera statens regionförvaltning. Projektet syns i strategidokumentet som riktlinjer för verksamhetssätten. I samband med statens regionförvaltningsreform inrättas ett nationellt tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk samt regionalt verksamma livskraftscentraler. Statens regionförvaltning är även i fortsättningen sektorsövergripande och mångprofessionell i regionerna, och  man kommer att upprätthålla dess funktionsförmåga och förenhetliga verksamheten. 

Strategin styr och ger en gemensam ram för den noggrannare planeringen av verksamheten vid de statliga regionförvaltningsverken, dvs. sex regionförvaltningsverk, 15 NTM-centraler, Statens ämbetsverk på Åland och utvecklings- och förvaltningscentret samt för uppställandet av operativa mål. 

Regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument på arbets- och näringsministeriets och ämbetsverkens webbplatser (tem.fi)

Ytterligare information:
Mikko Saarinen, finansråd, finansministeriet, mikko.saarinen(at)gov.fi, tfn 02955 30047
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, marko.laiho(at)gov.fi, tfn 02950 64215
Marko Pukkinen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland, marko.pukkinen(at)avi.fi, tfn 0295 018582
Jonas Liimatta, överdirektör, NTM-centralen i Norra Österbotten, jonas.liimatta(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 038494


Regionförvaltningsverkens och närings -, trafik - och miljöcentralernas gemensamma strategi är ett centralt lagstadgat styrdokument för statens regionförvaltning. Den utarbetas för regeringens mandatperiod och dess innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten. Statens regionförvaltning består av sex regionförvaltningsverk och 15 NTM-centraler på fastlandet, den riksomfattande utvecklings- och förvaltningscentralen för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna samt Statens ämbetsverk på Åland.