Remissbehandling
Regeringens proposition om tillsyn över fysisk och digital tillgänglighet på remiss

finansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2024 15.10
Pressmeddelande
Kuvituskuva.

Regeringens proposition koncentrerar tillsynen över tillgänglighetskraven till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Genom centraliseringen förbättras förutsättningarna för enhetlig tillsyn över tillgång och tillgänglighet samt för tillhörande rådgivning och styrning. Målet är att främja likvärdiga möjligheter för var och en att använda digitala tjänster. Finansministeriet ber om utlåtanden om lagförslaget fram till den 2 Maj 2024.

Den nationella tillgången och tillgängligheten till digitala tjänster och produkter styrs av Europaparlamentets och rådets direktiv. Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att vissa tjänster som tillhandahålls av myndigheter och den privata sektorn är tillgängliga. Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att förenhetliga tillgänglighetskraven för den offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer samt att förbättra tjänsternas och mobilapplikationernas tillgänglighet. Målen för båda direktiven främjas i Finland redan nu genom nationell lagstiftning. 

Tillgänglighetstillsyn utövas för närvarande av två olika myndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar tillgänglighetskraven för digitala tjänster. Traficom övervakar att tillgänglighetskraven för transport- och kommunikationstjänster uppfylls. Verket agerar också som sådan marknadskontrollmyndighet som avses i lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. 

Direktivens mål och krav kunde förverkligas bättre än för närvarande om produkters tillgänglighet och digitala tjänsters tillgänglighet bedömdes och övervakades som en helhet. 

Tillsynen över tillgången och tillgängligheten utgör en enhetlig helhet i lagreformen

I propositionen föreslås att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ändras genom att koncentrera tillgänglighetstillsynen till en enda myndighet. Målet är att förenhetliga tillsynen enligt tillgänglighetsdirektivet och att göra det möjligt att ge den rådgivning och handledning och utöva den tillsyn som är bäst med tanke på myndigheternas verksamhet, medborgarnas rättsskydd och de ekonomiska aktörerna.

Personalen vid enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland övergår i och med reformen i Traficoms tjänst. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025. 

Finansministeriet begär utlåtanden om lagförslaget. Remissbehandlingen slutar 2 Maj 2024.

Mer information:
Emilia Laitala, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 553 0517
Mikko Saarinen, finansråd, [email protected], tfn 029 553 0047
Roosa Patrakka, överinspektör, [email protected], tfn  029 534 2192


Begäran om utlåtande på utlåtande.fi.
Lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter i Finlex (102/2023)
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster i Finlex (306/2019) 
Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i Finlex (917/2014)