Regeringens proposition
Regeringen föreslår att tillsynen över hinderslöshets- och tillgänglighetskraven koncentreras till Transport- och kommunikationsverket Traficom

finansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.59
Pressmeddelande
Kuvituskuva.

I propositionen föreslås det att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ändras. Koncentreringen förbättrar enhetlig tillsyn över hinderslösheten och tillgängligheten, rådgivningen och styrningen i anslutning till dem samt jämlikheten i användningen av digitala tjänster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är för närvarande tillsynsmyndighet enligt lagen om digitala tjänster. Traficom övervakar lagen om kommunikationstjänster och transportservice och agerar marknadskontrollmyndighet enligt lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Tillsynen över tillgänglighetskraven ska enligt regeringspropositionen koncentreras i sin helhet till Traficom, dit också personalen vid enheten för tillgänglighetsövervakning överförs. 

Koncentreringen främjar myndigheternas verksamhet och medborgarnas rättsskydd och den förbättrar rådgivningen, styrningen och övervakningen. Samtidigt kan man säkerställa likabehandling och allas möjlighet att använda e-tjänster. Den reviderade lagen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Utkastet till regeringsproposition var på remiss den 20 mars–2 maj 2024. Remissbehandlingen genomfördes i webbtjänsten utlåtande.fi. De förslag som lagts fram har beaktats i regeringspropositionen. 

Mer information:
Emilia Laitala, konsultativ tjänsteman (FM), [email protected], tfn 029553 0517 
Mikko Saarinen, finansråd (FM), [email protected], tfn 029553 0047 
Roosa Patrakka, specialsakkunnig (KM), [email protected], tfn 029534 2192

Regerigens proposition (VM 2024/95), på finska