Ministergrupp förordade: Staten inleder ett energisparprogram i sina lokaler

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 17.55
Pressmeddelande
Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Inom statens fastighetsförvaltning genomförs ett omfattande energisparprogram vars mål är att hjälpa Finland i det utmanande energiläget. Ministerarbetsgruppen för digitalisering, dataekonomi och offentlig förvaltning behandlade frågan den 5 oktober. Ordförandeskapet för ministerarbetsgruppen övergår i sin helhet till kommunminister Sirpa Paatero för den kvarvarande regeringsperioden.

Målet med energisparprogrammet är att spara 50–75 gigawattimmar i energi och upp till 10 miljoner euro i energikostnader. Rysslands invasion av Ukraina har snabbt förändrat energisituationen i hela Europa. Priserna på el och värme har stigit och man har känt befogad oro över huruvida elkraften räcker till i Finland.

Kampanjen Snäppet svalare, som inleds under energisparveckan den 10 oktober, uppmuntrar alla företag, organisationer och människor att delta i energisparandet. Det energisparprogram som inleds i statens fastigheter är en av statens energisparåtgärder.

”Staten vill föregå med gott exempel när det gäller energisparande så att det ska finnas tillräckligt med energi för alla under den kommande vintern. Samtidigt bromsar vi den kraftiga ökningen av statens energikostnader”, säger kommunminister Paatero.

Energisparprogrammet genomförs genom att sänka rumstemperaturer

Energisparprogrammet genomförs av Senatkoncernen, som ansvarar för statens lokaler, i samarbete med ämbetsverken och inrättningarna. Den energimängd som sparas motsvarar den årliga förbrukningen hos cirka 3 750 egnahemshus med eluppvärmning.

Energisparprogrammet för statens lokaler genomförs till exempel genom att rumstemperaturerna sänks till i genomsnitt 20,5 grader och genom att man justerar installationsteknik och belysning i statens byggnader. Alla åtgärder genomförs med beaktande av att hälsan och säkerheten i lokalerna inte äventyras.

Kampanjen "Snäppet svalare” uppmuntrar alla att delta i energisparandet, och staten deltar naturligtvis i den gemensamma ansträngningen. I detta utmanande energiläge behövs gemensamt ansvar, var och en måste dra sitt strå till stacken. Alla energisparåtgärder stärker verksamhetsförmågan hos vårt elnät under uppvärmningsperioden”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Slopandet av onödiga lokaler ökar energieffektiviteten

Det viktigaste och mest effektiva sättet att minska energianvändningen, utsläppen och kostnaderna är att i enlighet med statens lokalstrategi avstå från onödiga statliga lokaler. Ministergruppen beslutade att ämbetsverken och inrättningarna ska mäta lokalernas användningsgrad under hösten. Ämbetsverken samt Senatfastigheter och Försvarsfastigheter ska sedan utifrån informationen analysera lokalbehovet tillsammans och komma överens före utgången av april 2023 hur man kan göra sig av med onödiga lokaler.

Den årliga energiförbrukningen i statens lokaler är sammanlagt cirka en terawattimme, dvs. 1 000 000 megawattimmar. Senatkoncernens energikostnader har uppgått till cirka 100 miljoner euro per år.

Den digitala kompassen lämnas till riksdagen i form av en redogörelse

Ministergruppen beslutade att Finlands digitala kompass överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse i oktober. Den digitala kompassen skapar en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030. Visionen för den nationella digitala kompassen är: ”Vi bygger ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kompetent Finland.”

Den digitala kompassen är indelad i fyra delområden: kompetens, säkra och hållbara digitala infrastrukturer, den digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster. Finlands digitala kompass baserar sig på EU:s digitala kompass som presenterades 2021.

Ministergruppens ordförandeskap är indelat i två helheter, där minister Paatero är permanent ordförande för frågor som gäller förvaltningsutveckling och där kommunikationsminister Timo Harakka, näringsminister Lintilä och nu kommunminister Paatero fram till slutet av valperioden har varit ambulerande ordförande för frågor som gäller digitalisering och dataekonomi.

​​​​​​​Målen för Paateros ordförandeskap är i synnerhet att bygga upp ett långsiktigt engagemang i den vision och de mål som ställts upp i den digitala kompassen och att skapa en verkställighetsplan som intensifierar och förenar målen. Genom att samtidigt utveckla statsrådets gemensamma portfölj för digitaliseringsfrågor skapar man förutsättningar för övergripande styrning och genomförande av digitaliseringsutvecklingen inom statsförvaltningen.

Mer information:
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399
Matias Ollila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 412
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, tfn 029 553 0031 (energisparprogrammet)
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530 117 (digitala kompassen)
Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293 (digitala kompassen)
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142 (digitala kompassen)

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Kampanjen Snäppet svalare

Förvaltningspolitiken Mika Lintilä Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero Timo Harakka