Beredningen av Finlands digitala kompass fortsätter i nära samarbete med berörda grupper

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2021 11.40 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 12.48
Pressmeddelande
Text i bilden: utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Finland ska utarbeta en nationell digital kompass våren 2022. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030. Ministerarbetsgruppen för digitalisering, dataekonomi och offentlig förvaltning fastställde vid sitt andra möte den 14 december 2021 riktlinjer för de innehållsteman som ska styra beredningen av den digitala kompassen. Ministrarna fick också lyssna till översikter över teknologipolitiken och det kommunpolitiska framtidsarbetet.

EU:s digitala kompass är indelad i fyra delområden: kompetens, säkra och hållbara digitala infrastrukturer, den digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster. I Finlands digitala kompass fastställs en nationell ambitionsnivå med hänsyn till EU:s mål. Dessutom utarbetas nationella mål och mätare som kompletterar dessa fyra områden samt skapas en enhetlig vision om digitalisering. Finlands mål är att skapa den första nationella strategiska digitala kompassen i EU.

Hållbarhet och förtroende genomgående teman för den digitala kompassen

​​​​​​​I målen för de olika delområdena av den digitala kompassen utnyttjas utöver kommissionens förslag även Finlands redan befintliga ambitiösa mål. Den digitala kompassen bereds i samarbete med intressentgrupper.

”Vi vill uppmana så många aktörer som möjligt att fastställa riktlinjer för det digitala Finlands och data-Finlands framtid. När vi har en gemensam syn på framtiden kan allt fler också ta fram praktiska lösningar”, säger kommunikationsminister Timo Harakka som är ordförande för ministergruppens digitaliserings- och dataekonomifrågor.

"Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna förbättrar tillgången till dem för medborgarna. Enligt olika mätningar ligger Finland i täten för utvecklingen. För att denna utveckling ska fortsätta behöver vi tydliga mål och målmedvetna åtgärder. Jag är glad att arbetet med den digitala kompassen är i full gång ", säger kommunminister Sirpa Paatero.

I beredningen av Finlands digitala kompass beaktas särskilt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, förtroende, en digital grön övergång, rättvis och ansvarsfull användning av data samt digital delaktighet och jämlikhet. Dessa perspektiv ses som genomgående teman inom alla delområden av kompassen. I kompassarbetet definieras dessutom vissa digitala spetsförsök och spetsprojekt som man särskilt ska satsa på.

Översikter över teknologi- och kommunpolitiken

Ministergruppen fick höra en översikt över beredningen av statsrådets principbeslut om teknologipolitiken. Den av finansministeriet tillsatta delegation för teknologi gav i juni 2021 ut en rapport om de teknologipolitiska målen. Utgående från rapporten har delegationens sekretariat berettett statsrådets principbeslut om ämnet, som avses sändas på remiss i januari-februari 2022.

Ministergruppen fick också en översikt över framtidsarbetet inom kommunpolitiken. Under ledning av finansministeriet har det för det politiska beslutsfattandet beretts alternativa sätt att gå vidare för att trygga en fungerande kommunal självstyrelse och tjänster för invånarna samt för att säkerställa en hållbar finansiering av kommunerna. Avsikten är att en rapport om arbetet ska publiceras i början av februari.

Vad händer härnäst?

Digitaliseringsbyrån svarar för beredningen av Finlands digitala kompass. Utarbetandet av den digitala kompassen fortsätter i samarbete med intressentgrupperna. Det kommer att ordnas evenemang för intressentgrupperna om de olika delområdena av kompassen i januari-februari 2022. Temat för det första evenemanget den 26 januari 2022 är digital infrastruktur, på evenemanget den 28 januari behandlas den offentliga förvaltningen, den 31 januari kompetens och den 1 februari företag. Avsikten är att beredningen av kompassen ska bli klar i mars 2022. Digitaliseringsbyrån kan nås per e-post: [email protected].

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293
​​​​​​​Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142
​​​​​​​Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530 117