Den nya spårtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2019

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.01
Pressmeddelande
Persontåg i Nyslott (Foto: Shutterstock)
Persontåg i Nyslott (Foto: Shutterstock)

Republikens president har stadfäst den nya spårtrafiklagen. Järnvägsmarknadens funktion förbättras genom en total översyn av spårtrafiklagstiftningen. Genom den nya spårtrafiklagen genomförs Europeiska unionens fjärde järnvägspaket nationellt. Lagen ersätter den gällande järnvägslagen och lagen om spårbunden stadstrafik.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2019 med undantag för bestämmelserna om järnvägssäkerhet och järnvägssystemets driftskompatibilitet, som tillämpas från och med den 16 juni 2019. 

Enligt kommunikationsminister Anne Berner skapar den nya lagen förutsättningar att utveckla spårtrafiken.

- Syftet med den totala översynen av lagstiftningen är att göra spårtrafiken mer attraktiv och öka passagerarantalet. Detta är nödvändigt bland annat för att vi ska uppnå målen för minskning av utsläppen från trafiken, konstaterar minister Berner.

Lagen innehåller bestämmelser om likvärdiga villkor för att utnyttja bannätet i inrikes persontrafik. Detta betyder framför allt att alla järnvägsföretag framöver ska garanteras lika villkor att få bankapacitet för att bedriva inrikes persontrafik och att sålunda få rätt att använda bannätet.

Redan tidigare har man på det sätt som krävs i unionslagstiftningen föreskrivit om likvärdiga villkor för att utnyttja bannätet i godstrafik och EU:s interna internationella persontrafik.  

Den behöriga myndigheten ska senast i december 2023 i stället för att direktupphandla persontrafiktjänster konkurrensutsätta de nya avtal som gäller sådan persontrafik på järnväg som sker inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster. Bestämmelserna innehåller vissa möjligheter till undantag. De avtal som ingåtts före den 3 december 2019 inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster fortsätter att gälla i överensstämmelse med vad som anges i respektive avtal.  

Om syftet är att bedriva järnvägstrafik enbart på bannätet i Finland får järnvägsoperatörerna framöver ansöka om ett gemensamt säkerhetsintyg och tillstånd för utsläppande av fordon på marknaden antingen hos Transport- och kommunikationsverket eller hos Europeiska unionens järnvägsbyrå. Om syftet är att bedriva järnvägstrafik i flera medlemsstater ska tillstånden sökas hos Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Förvaltaren av en privat spåranläggning kan välja ett lättare anmälningsförfarande i stället för det säkerhetstillstånd som baserar sig på EU-bestämmelserna. Dessutom kan fordon som används på privata spåranläggningar tas i bruk med ett enklare tillstånd för ibruktagande än vad som anges i EU-bestämmelserna.

VR-Group Ab och förvaltare av spåranläggningar i kusthamnar ska dock även i fortsättningen ansöka om säkerhetsintyg hos Transport- och kommunikationsverket, eftersom kommissionen betraktar de privata spåranläggningar som förvaltas av dem som strategiskt viktiga privata spåranläggningar i Finland.

I lagen ingår också en bestämmelse om lokaliseringsskyldighet. Lokaliseringsuppgifter kan behövas till exempel vid trafikstyrning och trafikledning för att säkerställa trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken.

Mer information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132