Minister Berner: Finland arbetar för att minska utsläppen inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 13.45
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Anne Berner (Foto: KM / Tomi Parkkonen)
Kommunikationsminister Anne Berner (Foto: KM / Tomi Parkkonen)

Finland har som mål att minska utsläppen från sjöfart och att redan nästa år inleda globala förhandlingar för att ta fram konkreta metoder för att nå målet. Utsläppen av växthusgaser inom sjöfartssektorn diskuteras när Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) Kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC) sammanträder i London den 22-26 oktober.

Beslut om utsläpp och miljöfrågor inom den globala sjöfarten fattas i stor utsträckning av MEPC-kommittén vid IMO. Vid MEPC-mötet i oktober är avsikten att utarbeta ett arbetsprogram för att verkställa den preliminära växthusgasstrategin.

"Vi måste med det snaraste inleda förhandlingar om konkreta och så ambitiösa metoder som möjligt för att minska utsläppen, gärna redan år 2019. Det är viktigt att arbetsprogrammet tillåter oss att i snabb takt före 2023 införa metoder som på kort sikt minskar utsläppen", säger kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt en uppskattning av Meteorologiska institutet står sjöfarten för 11-13 procent av utsläppen från den globala transportsektorn. I Finland utgör utsläppen från sjöfart, inklusive trafiken på inre farvatten, fyra procent av alla utsläpp inom transportsektorn.

Vid sidan av klimatfrågorna är nedskräpningen av haven ett allt mer akut tema. På MEPC-mötet i oktober inleds beredningen av att arbetsprogram för att tackla också nedskräpningen av haven.

På våren 2018 avtalade MEPC-kommittén för första gången om gemensamma klimatmål för hela sektorn och målen skrevs in i en preliminär strategi. Miljökommittén ställde som mål att växthusgasutsläppen från sjöfarten före 2050 ska motsvara 50 procent av nivån 2008.

"Utsläppen från sjötransporter måste brådskande minskas drastiskt för att vi ska nå målen från klimatavtalet från Paris. Finland kommer att arbeta mycket aktivt för att färdigställa den preliminära växthusgasstrategin och för att välja ut lämpliga metoder för att minska utsläppen", säger minister Berner.

Tänkbara metoder på kort sikt är bland annat en förbättring av fartygens energieffektivitet och satsningar på forskning och utveckling. På lång sikt gäller det bland annat att ta i bruk alternativa bränslen.

Inom IMO har man redan tidigare kommit överens om reglering som avsevärt har förbättrat energi­effektiviteten hos nya fartyg och som har lett till att växthusgasutsläppen har minskat. Samtidigt har man också infört begränsningar för kväve- och svavelutsläpp.

"Svavelutsläppen från fartyg har minskat betydligt på Östersjön och Nordsjön sedan utsläppsreglerna trädde i kraft 2015. Från och med 2021 kommer vi att begränsa också kväveutsläppen från nybyggda fartyg på Östersjön och Nordsjön", konstaterar minister Berner.

IMO:s globala svavelregler träder i kraft år 2020, vilket finns med på agendan för det kommande MEPC-mötet.

Parisavtalet innehåller inga särskilda bestämmelser om växthusgasutsläpp från sjö- eller lufttransporter, men de ingår i det övergripande målet för att begränsa den globala medeltemperaturökningen. Sjöfarten står för ca 2,5 procent av de globala växthusgasutsläppen. Utan åtgärder för att minska utsläppen uppskattas de öka med 50-250 procent under de kommande årtiondena.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen