Kommissionens mobilitetspaket siktar till bättre trafiksäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 13.07 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 13.11
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade 2017 den första och andra delen i ett mobilitetspaket som gäller vägtransport. I dem ingick förslag till bestämmelser om bl.a. marknadstillträde i vägtrafiken, sociala frågor, prissättning av transport, och uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp från tunga fordon.

Den tredje delen av mobilitetspaketet publicerades den 17 maj 2018. Syftet med det är att slutföra modernisering av transportsystemen. Målet är att framtidens transportsystem ska vara säkra, rena och effektiva för alla medlemmar i Europeiska unionen.

Statsrådet översände en skrivelse om kommissionens förslag till riksdagen den 27 juni 2018.

I samband med mobilitetspaketets tredje del har kommissionen publicerat sitt förslag till ny förordning om fordons allmänna säkerhet. I den ingår förslag till nya obligatoriska krav på säkerhet för fordon. Statsrådet anser att förslagets mål om att förbättra trafiksäkerheten ska understödas, likaså tillämpningen av modern teknik då man förbättrar trafiksäkerheten.

När det gäller bättre fordonssäkerhet borde man dock i takt med att tekniken utvecklas och automatiseringens nivå ökar enligt statsrådet fokusera mer på att ställa upp generella mål. Att göra någon enskild utrustning till obligatorisk borde undvikas.  Statsrådet fäster också vikt vid de långa övergångsperioder som kommissionen föreslagit. Risken är att tekniken under övergångsperioden har utvecklats så pass att kraven är föråldrade redan innan de träder i kraft.

I utkastet till förordning föreslås kommissionen få en mycket omfattande mandat att definiera lösningar som gäller automatisering och användning av information. Statsrådet anser det viktigt att man så långt som möjligt stöder sig på befintliga lösningar och tekniker. Digitaliseringen av samhället förutsätter generellt interoperabla lösningar som är möjliga att nå genom att tillämpa allmänt tillgänglig teknik och gemensam praxis som främjar tillgången till information. I synnerhet den reglering som skiljer sig från allmän praxis vad gäller sektorspecifika datasäkerhetslösningar och kommunikationslösningar för bilar kan riskera transportsektorns bredare interoperabilitet med mobilitet och trafikledning.

Som en del av mobilitetspaketet föreslår kommissionen också en ändring av direktivet som ändrar tidsfristen för att införa särskilda regler som gäller  största tillåtna längd för förarhytter med bättre aerodynamik, energieffektivitet och säkerhet. Till följd av förslaget ska förarhytterna med bättre luftmotstånd och säkerhet på tunga fordon komma in på marknaden snabbare än vad som tidigare bestämts. Statsrådet anser att det lönar sig att förkorta denna tidsfrist.

Ytterligare information:
Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2277