Avregleringen av persontrafiken på järnvägarna inleds med bolagsarrangemang

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2018 9.18 | Publicerad på svenska 5.6.2018 kl. 9.25
Pressmeddelande

Regeringen går vidare med att öppna persontrafiken på järnväg för konkurrens. Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har den 4 juni 2018 nått samförstånd om hur avregleringen av persontrafiken ska fortsätta.

I praktiken innebär avregleringen att VR:s ensamrätt att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör på 2020-talet. Då öppnas marknaden för persontrafik på järnvägarna också för andra aktörer.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd över att man nu avtalat med VR om hur reformen förs vidare.

- Det är fint att beredningen avancerar och att vi kan bekräfta tidsplanen för den fortsatta avregleringen för alla dem som är intresserade av marknaden för järnvägstrafik i Finland. Redan i detta skede vill jag tacka alla som har deltagit i arbetet, säger minister Berner.

- Ännu återstår mycket arbete med att bereda handlingarna för konkurrensutsättningen och med att trygga säkerheten i en verksamhetsmiljö med många aktörer, konstaterar minister Berner.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade den 10 april 2017 att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. Avregleringen har framskridit i enlighet med beslutet och den överenskomna tidsplanen.

Syftet med reformen är att ta fram bättre tjänster för tågresenärerna och att skapa nytta för hela samhället. Det är nödvändigt att utveckla järnvägstrafiken också för att Finland ska kunna nå sina ambitiösa mål för utsläppsminskning.

Regionaltågstrafiken i Södra Finland avregleras först

I enlighet med finanspolitiska ministerutskottets beslut inleds öppnandet för konkurrens av persontrafiken på järnvägarna med regiontrafiken i Södra Finland med hjälp av koncessionsavtal. Erfarenheterna av konkurrensutsättningen i Södra Finland tillämpas sedan för att utarbeta en modell för att avreglera övrig persontrafik.

Kommunikationsministeriet och VR samarbetar för att genomföra de bolagsarrangemang som avregleringen kräver. Målet är att passagerartrafiken ska vara konkurrensutsatt i juni 2022.

VR överlåter till kommunikationsministeriet all den information som är nödvändig för konkurrensutsättningen till exempel i fråga om trafikvolymer, materiel och personal.

Materiel- och fastighetsbolag under KM, underhållsbolag del av VR-koncernen

VR och KM bildar ett materielbolag och ett fastighetsbolag som bolag med specialuppgifter under ägarstyrning av KM. Avsikten är att de bolag som bildas ska inleda sin verksamhet senast den 31 december 2018.

Till materielbolaget överförs alla Sm2- och Sm4-tåg i regionaltrafiken i södra Finland, reservdelar och särskilt fastställda specialverktyg. Materielbolaget börjar samtidigt bereda upphandlingen av materiel för regionaltågstrafiken.

Till fastighetsbolaget överförs alla de fastigheter som är nödvändiga för trafiken med regionaltåg i Södra Finland: de byggnader som VR äger på depån i Helsingfors, den fasta utrustningen i dem samt de stationsbyggnader som finns på det outbrutna område där regionaltrafik bedrivs i Södra Finland. VR genomför som bäst ett stort fastighetsutvecklingsprojekt på stationsområdet i Helsingfors. För tillfället ägs stationsområdet av VR som kommer att avstå från det på marknadsvillkor.

VR bolagiserar hela sin underhållsfunktion till ett separat underhållsbolag inom VR-koncernen. Till bolaget överförs den underhållspersonal samt de reservdelar, maskiner och anordningar som behövs för underhållet av materielen. VR utvecklar underhållsbolaget till ett operativt och affärsmässigt sett självständigt bolag och avstår från sitt ägande i bolaget på marknadens villkor innan den konkurrensutsatta trafiken börjar bedrivas.

Mer information:

kommunikationsminister Anne Berner

Intervjuförfrågningar: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187