Konventionen om skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2019 13.35
Pressmeddelande
Oljeutsläpp repeterande till sjöss (Bild: Arctia Ab, Mika Huisman)
Oljeutsläpp repeterande till sjöss (Bild: Arctia Ab, Mika Huisman)

Kommunikationsministeriet har skickat på remiss förslag till lagar genom vilka Finland föreslås tillträda HNS-konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransporter. Om konventionen ratificeras ökar fartygsägarnas ansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen och de skadelidande tryggas snabbare ersättning med större omfattning.

I den internationella HNS-konventionen (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea) finns bestämmelser om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen. Enligt den grundläggande principen i konventionen har fartygsägaren ett direkt, strängt ansvar för skadan och skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. I konventionen fastställs emellertid ett maximibelopp för skadeståndsansvaret. Principerna i HNS-konventionen är desamma som till exempel i internationella konventioner om oljeolyckor.

Fartygsägarens ansvar kompletteras med en internationell HNS-fond som upprättas. Syftet med fonden är att täcka kostnaderna för eventuella skador om maximibeloppet för fartygsägarens ansvar inte räcker till för att ersätta skadorna. Fonden ska finansieras genom avgifter som betalas av de som i konventionsstaterna tar emot farliga och skadliga ämnen efter sjötransport.

Om avtalet ratificeras blir fartygsägarens ansvar större om en skada uppkommer. För närvarande bygger ansvaret på vållande och maximibeloppen för ansvaret är betydligt lägre än enligt konventionen. I och med fonden deltar också mottagarna av farliga och skadliga ämnen i konventionsstaterna i ersättandet av skadan om fartygsägarens ansvar inte är tillräckligt för att ersätta den.

I Finland finns det ca 20 mottagare av farliga ämnen som omfattas av betalningsskyldigheten.

Kommunikationsministeriet har den 13 maj 2019 skickat ett utkast till ändring av sjölagen och utkast till lagar för att sätta i kraft bestämmelserna i HNS-konventionen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagändringarna och framställningen om att godkänna HNS-konventionen går ut den 7 juni 2019. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Ministeriet följer upp hur konventionen antas och tillträds internationellt. Finland har för avsikt att deponera instrumentet för ratifikation först efter det att även stora mottagarländer har ratificerat konventionen. På detta sätt säkerställer man att betalningsbördan vid en eventuell skada inte blir för stor för finländska företag.

HNS-konventionen är en konvention utarbetad av Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization) och den omfattas delvis av den befogenhet som tilldelats EU. EU-medlemsstaterna ska om möjligt ratificera konventionen senast den 6 maj 2021. HNS-konventionen träder i kraft när tolv stater har gett sitt slutliga samtycke till den.

Ytterligare information:

Tiina Ranne, regeringsråd, tfn 0295 342 004

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @WirenSini