En förlängning av anskaffningsstödprogrammen för el- och gasdrivna paketbilar och lastbilar föreslås – remissyttranden kan lämnas senast den 7 augusti

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2022 15.52 | Publicerad på svenska 20.7.2022 kl. 11.42
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Det föreslås en ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition om ändringen på remiss.

I utkastet till proposition föreslås att tillämpningen av lagen på anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och lastbilar ska förlängas. Enligt förslaget ska lagen fortsätta tillämpas på anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och lastbilar till utgången av 2024. För närvarande tillämpas lagen på anskaffningsstöd för paketbilar som söks senast den 31 december 2022 och på anskaffningsstöd för lastbilar som söks senast den 31 mars 2023. Dessutom föreslås en förlängning av lagens giltighetstid till och med den 31 december 2026. 

Målet är att möjliggöra ansökan om anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och lastbilar i enlighet med anslagsbeslut till utgången av 2024. Målet är att modernisera fordonsparken med fordon med lägre koldioxidutsläpp, vilket kommer att minska växthusgasutsläppen från trafik- och transportsektorn.

Tilläggsfinansiering av anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar

Ministerarbetsgruppen för beredskap fastställde i april riktlinjer för helhetspaketet för en grön omställning för 2022 och 2023. Som en del av paketet anvisades finansiering för åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter. För anskaffningsstöd för paketbilar reserveras sammanlagt 4,5 miljoner euro och för anskaffningsstöd för lastbilar reserveras sammanlagt 4 miljoner euro i enlighet med ministerarbetsgruppens beslut. Riksdagen godkände anslagsbesluten för det löpande kalenderåret som en del av den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till proposition går ut den 7 augusti 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att propositionen ska behandlas i samband med budgetpropositionen för 2023 i höst. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2022.

Mer information:

15.7-4.8. Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, [email protected]

4.8-7.8. Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 046 921 2693, [email protected]