Ändringarna i riskklassificeringen av tillståndstrafiken för landsvägar, bestämmelserna om användning av fordon som hyrts utan förare och bestämmelserna om sjöfart på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2022 13.30 | Publicerad på svenska 12.9.2022 kl. 10.45
Pressmeddelande
(Bild: Jarmo Piiroinen / Shutterstock)
(Bild: Jarmo Piiroinen / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om en regeringsproposition som gäller användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg och riskklassificering av innehavare av person- och godstrafiktillstånd för landsvägar. I samma proposition föreslås tekniska ändringar i bestämmelserna om sjöfart. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 september 2022.

Genom regeringspropositionen genomförs nationellt direktivet om användning av fordon som hyrts utan förare för godstransporter på väg. I fortsättningen ska fordon kunna hyras inom tillståndspliktig godstrafik på väg smidigare än nu i en annan EU-stat. Medlemsstaterna kommer att ges en bred möjlighet att tillåta eller begränsa användningen av hyrda fordon.

Finland föreslår att den maximala användningstiden för ett godstransportfordon ska vara två på varandra följande månader under ett kalenderår. De hyrda fordonens antal får per gång uppgå till högst 25 procent av fordonsparken av fordon för tillståndspliktig godstrafik. Till lagen föreslås det dessutom fogas straffbestämmelser.

Genom regeringspropositionen ändras också den nationella lagstiftningen om riskklassificering av innehavare av person- och godstrafiktillstånd så att den motsvarar de nya kraven på riskklassificering av företag i EU-lagstiftningen.

Genom propositionen genomförs dessutom ändringen av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Genom ändringen uppdateras direktivets nummer i de nationella lagarna.

Samtidigt görs det ändringar i de bestämmelser som gäller sjöfarten. Till lagen om transportservice föreslås det att det fogas ett bemyndigande för statsrådet att utfärda förordning, med stöd av vilket närmare bestämmelser om de krav som gäller förarbrev för hyresbåt får utfärdas.

Det föreslås också att det till den lagen fogas ett bemyndigande att meddela föreskrifter, med stöd av vilket Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om uppfyllandet av de krav som gäller förarbrev för hyresbåt. För tydlighetens skull fogas det till den lagen också ett bemyndigande att meddela föreskrifter, med stöd av vilket Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om gränserna för fartområden i inrikes fart.

Vad händer härnäst?

Remissbehandlingen av utkastet till regeringsproposition avslutas den 28 september 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi (vägtrafik)

Katja Peltola, specialsakkunnig, tfn 050 530 2175, katja.peltola(a)gov.fi (sjöfart)