Kommunikationsministeriet och Sametinget förhandlade om banprojektsutredning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 16.00
Pressmeddelande
Vinter i Lapland (Foto: Shutterstock)
Vinter i Lapland (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och representanter för Sametinget förhandlade fredagen den 21 december 2018 om innehållet i slutrapporten av arbetsgrupperna bakom utredningen om Ishavsbanan. Slutrapporten publiceras i januari 2019.

Sametinget hade begärt förhandlingar enligt 9 § i sametingslagen om arbetet i den finsk-norska arbetsgrupp som gjort en utredning om Ishavsbanan och om innehållet i arbetsgruppens slutrapport och de underliggande arbetsgruppernas rapporter.

Vid förhandlingarna förde Sametingets representanter fram sina synpunkter på slutrapportens innehåll. Som avslutning på diskussionen konstaterades att det behövs ytterligare diskussioner för att förhandlingarna ska kunna slutföras, och tidpunkten för dessa fastslogs till den 25 januari 2019.

Arbetsgruppens slutrapport är en förstudie om bansträckningen Rovaniemi-Kirkenes. Varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen.

Bakgrund

Den 9 maj 2018 inrättades tillsammans med Norge en arbetsgrupp med tidsbundet mandat för utredningsarbetet kring projektet Ishavsbanan. Arbetsgruppens mandattid gick ut den 14 december 2018. Arbetsgruppen utredde sådana centrala frågor som krävs med tanke på banlinjen, såsom finansieringsfrågor och finansieringsmodeller, kostnader, miljöaspekter och samiska frågor samt planerings- och tillståndsförfaranden.

I arbetsgruppen ingick representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Trafikverket, Lapplands förbund, Sametinget och Skolternas byastämma och från Norge representanter för Samferdselsdepartementet, järnvägsförvaltningen och Finnmark fylke. Under arbetets gång hördes också representanter för andra intressegrupper.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, arbetsgruppens ordförande, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina