Utredningsman Harpf skulle dela ut mediestöd och sänka tidningarnas mervärdesskatt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2014 10.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.50
Pressmeddelande

Utredningsman, juris licentiat Tuomas Harpf föreslår i sin utredning att Finland skulle införa ett mediestödssystem som skulle dela ut produktionsstöd och innovationsstöd. Motsvarande modell används i Danmark. Stödåtgärderna skulle ändå vara tidsbestämda och möjligast konkurrensneutrala. Totalt skulle stöd för 30 miljoner euro utbetalas.

Som bakgrund för utredningen ligger bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanens vilja att utreda under vilka villkor pressen skulle kunna stödas i medias brytningsskede och vilka effekter det stöd som föreslås skulle medföra för mediamarknaden.

Utredningen som Harpf gjort grundar sig på de 18 åtgärder för att också i framtiden garantera produktionen av inhemskt medieinnehåll av hög kvalitet som delegationen för tidningsärenden som är tillsatt av KM har föreslagit. Delegationen föreslog tidsbundet stöd åt tidningspressen.

Harpf skulle utvärdera de omfattande verkningar som stödet till pressen har på konkurrenssituationen på mediemarknaden samt utarbeta ett förslag till genomförandemodell och finansieringsnivå för det tidsbundna presstödet från staten. Han kunde också komma med andra förslag som han anser nödvändiga för att trygga den pluralistiska informationsförmedlingen.

Enligt Harpf kunde man i Finland ta i bruk en modell som motsvarar mediestödssystemet i Danmark, dvs. använda sig av modellens produktionsstöd och innovationsstöd.

Produktionsstöd (25 miljoner euro) kunde exempelvis beviljas för att täcka högst 30 procent av kostnaderna för producerande av journalistiskt innehåll. Stöd kunde beviljas både tryckta och webbpublikationer, men även journalistisk innehållsproduktion inom televisions- och radiobranschen. På detta sätt skulle stödet inom branschen vara helt konkurrensneutralt.

- Stödsystemet skulle vara tidsbundet, exempelvis tre år, varefter inverkningarna skulle bedömas. Stöd kunde beviljas de publikationer som är riktade åt en stor publik, som finns allmänt tillgängliga och som varit verksamma minst 4 år, säger Harpf.

Innovationsstöd (5 miljoner euro) kunde däremot beviljas till utvecklingsprojekt inom mediebranschen. Exempelvis till utvecklande av nya produkter och lösningar inom produktutvecklingen. Med tanke på möjligast effektiv användning av stödet är det viktigt att produktutvecklingen skulle genomföras som gemensamma större projekt.

Därtill skulle Harpf sänka tidningarnas mervärdesskatt till fem procent vilket är den lägsta momskattesatsen som är godkänd i EU. Sänkningen borde vara tidsbunden och återspeglas i konsumentpriserna.

- Den fr.o.m. med början av år 2012 kraftträdda mervärdesskatten på tidningsprenumerationer råkade med tanke på brytningsskedet som för tillfället pågår i branschen ske vid en ytterst olämplig tidpunkt. Skatteintäkterna står inte i förnuftig proportion till biverkningarna som skatten förorsakade för tidningarna och sysselsättningen inom branschen, konstaterar Harpf.

Utdelningsverksamhetens svåra situation kan endast lösas genom ett omfattande samarbete mellan Itella, dess tidningskunder och branschens arbetstagarorganisationer. Innan den grundläggande situationen förtydligas är det enligt Harpf inte möjligt att ge rekommendationer för hur specialproblemen på glesbygdsområden ska skötas.

- Som en del av helhetslösningen kunde ändå ett tidsbundet utdelningsstöd för glesbygdsområden komma i fråga. Med detta stöd skulle tidningsutdelningen kunna tryggas också på glesbygdsområden till en skälig kostnad. Stödet skulle delas ut till de aktörer vars enhetsspecifika utdelningskostnader är betydligt större än medeltalet. En förutsättning för stödet skulle vara att följa ett fastprissystem för prenumerationerna i hela landet.

I sina förslag tar Harpf också ställning till televisionens nya digitalövergång samt till reglerande av reklam.

I utredningsarbetet intervjuades ett stort antal representanter för utskrifts- och elektronisk media, för utdelningssidan samt medlemmar i delegationen för tidningsärenden som tillsatts av kommunikationsministeriet.


Ytterligare information

Tuomas Harpf, utredningsman, tfn 0400 555 506, [email protected]