Pitkät työmatkat hyötykäyttöön - kokemuksia kerätty

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 20.12.2006 15.15
Tiedote
Työskentely linja-autossa tai junassa pitkän työmatkan aikana sujuu nykyisillä välineillä hyvin. Mahdollisuus hyödyntää matka-aika lisää työntekijöiden motivaatiota ja tehokkuutta.

Aihetta tutkittiin liikenne- ja viestintäministeriön hankkeessa "Mobiili joustotyö joukkoliikenteen kilpailukyvyn edistäjänä". Pilottihankkeeseen osallistui puolen vuoden ajan 21 henkilöä. Työmatkan aikana tehty työ luettiin heille viralliseksi työajaksi.

Mobiili joustotyö toimii hyvin jo nykyisellä tietotekniikalla ja nykyisessä joukkoliikennejärjestelmässä. Kaluston ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen lisäisi työskentelyä työmatkoilla. Tiedottamista tarvittaisiin hälventämään ennakkoluuloja.

Pilottiin osallistuneet kokivat työskentelyn joukkoliikennevälineissä häiriöttömäksi ja työnteon tehokkaaksi. Keskittymistä vaativien luku-, kirjoitus- ja suunnittelutehtävien tekemisen koettiin hoituvan jopa paremmin joukkoliikennevälineessä kuin työpaikalla. Kokeilu toi osallistujille merkittävää parannusta työajan joustoon, työpäivän kokonaispituuteen ja arkeen. Järjestely lisäsi vapaa-aikaa ja paransi yksityiselämää ja sosiaalisia suhteita. Pilottihenkilöt arvioivat työssä jaksamisen, työmotivaation ja myös työn tehokkuuden parantuneen.

Myös työnantajatahot pitivät kokeilun tuloksia hyvinä. Järjestelyä kuvailtiin toimivaksi ja joustavaksi, ja työntekijän jaksamisen, työtehon ja motivaation katsottiin parantuneen. Enemmistö kokeiluun osallistuneista sai käytännön vakiinnutettua.

Hankkeessa mukana ollut Riihimäen kaupunki on jo sopinut työmatkatyöskentelyn ottamisesta laajempaan kokeilukäyttöön ensi vuodeksi. Mobiili joustotyö sisältyy myös kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 2007-2015 toimenpide-esityksiin.

Työmatkojen lukeminen työajaksi voi edistää työvoiman liikkuvuutta. Työnantajille järjestely on yksi kilpailuetu osaavaa työvoimaa rekrytoitaessa. Tutkimuksessa havaittiin järjestelylle olevan selvä sosiaalinen tilaus nyky-yhteiskunnassa. Työmatkatyöskentelyn tekee mahdolliseksi tietotekniikan kehittyminen sekä tietotyön lisääntyminen ja laajentuminen lähes kaikille yhteiskunnan alueille.

Nykyisin yli 700 000 suomalaista käy työssä asuinpaikkakuntansa ulkopuolella. Pendelöintimatkat ovat pidentyneet ja pitkämatkaisia työmatkakulkijoita on Suomessa 20 000-30 000. Heistä suurin osa, 70-80 prosenttia, käyttää työmatkoillaan henkilöautoa. Mobiili joustotyö lisää joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun ja edistää kestävän kehityksen mukaista liikkumista.


Kokeilu oli osa liikenne- ja viestintäministeriön Aino-tutkimusohjelmaa. Mobiili joustotyö -hankkeen raportti ja muut ohjelman materiaalit löytyvät osoitteesta www.aino.info.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Seppo Öörni, puh. (09) 160 28545
tutkija Marko Forsblom, Pöyry Infra, puh. 010 33 25651