Maantielain muuttamisesta runsaasti lausuntoja

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 17.10.2017 9.33
Uutinen
Liikennettä maantiellä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)
Liikennettä maantiellä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Luonnoksesta maantielain muuttamisesta pyydettiin lausuntoja 5.7.- 4.9.2017. Lausuntoja annettiin lähes 90 kappaletta. Esityksen vastaanotto oli pääosin positiivinen, mutta useisiin yksityiskohtiin esitettiin täsmennyksiä tai muita muutoksia.

Esitettyä tienpidon järjestämismallia pidettiin pääosin hyvänä, mutta roolien ja vastuiden katsottiin tarvitsevan selkeyttämistä. Lausunnonantajat olivat huolissaan muun muassa maakuntien resurssien ja osaamisen riittävyyden turvaamisesta sekä tulevien maakuntien tosiasiallisesta liikkumavarasta ja tasavertaisuudesta keskenään.

Ehdotettuun liikennejärjestelmäsuunnittelukokonaisuuteen ja siitä lain tasolla säätämiseen suhtauduttiin myönteisesti. Pitkäjänteisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käyttöönottoa pidettiin tarpeellisena ja tärkeänä. Maanteiden palvelutasoa ja valtakunnallisesti merkittävää runkoverkkoa koskevia ehdotuksia pidettiin erittäin tervetulleina ja tarpeellisina.

Kysymys maantienkäytön maksullisuudesta tai maksuttomuudesta nousi esiin monessa lausunnossa. Esimerkiksi eräät maakuntaliitot, kaupungit ja kaupunkiseudut, ympäristöministeriö sekä Kuntaliitto katsoivat tarpeelliseksi luoda edellytykset maksujen käyttöönottamiselle. Osa muista lausunnonantajista vastusti maksullisuutta. Lausunnoilla olleessa luonnoksessa ei esitetty muutosta nykyiseen lakiin, jonka mukaan maantien käyttö on maksutonta.

Vaikutusten arviointia katsottiin tarpeelliseksi täsmentää erityisesti henkilöstövaikutusten ja muutoksesta aiheutuvien lisäresurssitarpeiden osalta. Esiin nousivat myös tietojärjestelmiin kohdistuvien kustannusvaikutusten, ympäristövaikutusten, liikenneturvallisuusvaikutusten ja tasa-arvovaikutusten arviointi ja niiden täydennystarve.

Maantielain muuttamisen valmistelua jatketaan lausunnot ja maakuntauudistuksen toteutumisaikataulu huomioiden.

Muualla palvelussa:

Vireillä: Asia: https://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/71978