Laajakaistatukilakiin vaatimus riskianalyysistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2014 13.31
Uutinen
Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)
Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Hallitus haluaa, että julkisen tuen avulla toteutettavien laajakaistahankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Hallitus velvoittaisi hankkeiden toteuttajia laatimaan uusille hankkeille riskianalyysit.

Riskianalyysissa olisi kartoitettava hankkeeseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit sekä suunniteltava niiden hallinta. Maakunnan liitto voisi käyttää analyysia yhtenä vertailuperusteena laajakaistahankkeen toteuttajan valinnassa.

Hallitus ehdottaa myös, että laajakaistahankkeen tuottojen seurantavelvollisuus sekä ylituoton palautusvelvollisuus koskisi vain hankkeita, joille on myönnetty valtion tukea yli 10 miljoonaa euroa. Tätä pienempien hankkeiden seuranta- ja palautusvelvollisuuden poistamisen tavoitteena on vähentää hankkeista syntyvää hallinnollista työtä.

Lisäksi hallitus keventäisi hankkeiden toteuttajien velvoitetta vuokrata tuettua verkkoa toisille teleyrityksille. Tällä hetkellä valtion tuella rakennetun laajakaistaverkon ja sen kapasiteetin on oltava myös muiden palvelutarjoajien käytettävissä kohtuuhinnalla ja syrjimättömin ehdoin kymmenen vuoden ajan. Hallitus lyhentäisi syrjimättömän käyttöoikeuden seitsemään vuoteen. Ajallinen rajoitus ei kuitenkaan koskisi kaapelikanavia ja mastoja.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laajakaistarakentamisen tukea koskevan lain muuttamisesta 24. huhtikuuta 2014. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Laajakaistarakentamista koskevan lain tarkoituksena on helpottaa valtion ja kunnan tukemien laajakaistahankkeiden rahoitusta niiden rakennusaikana.

Laki liittyy valtioneuvoston joulukuussa 2008 tekemään periaatepäätökseen, jossa asetettiin tavoitteeksi, että valtakunnallisesti olisi kysynnän mukaisesti saatavilla 100 mbit/s internetyhteydet.