Radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta luopumisen valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2022 14.00 | Julkaistu suomeksi 23.11.2022 klo 9.26
Tiedote
Ihminen säätää radiota. (Kuva: Shutterstock)
Ihminen säätää radiota. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 15.11.2022 lausuntoyhteenvedon luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen osalta. Esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella, mutta sen valmistelutyö jatkuu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä.

Lakiesityksellä muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia niin, että radio-ohjelmistojen siirtovelvoite poistettaisiin. Televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilyisi ennallaan. Siirtovelvoitteeseen ei esitetä laajennuksia.

Sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin lisättäisiin myös säännös radioluvan peruuttamisesta, jos luvan hakija syyllistyy esimerkiksi kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Lakiesityksen tavoitteena on muuttaa kansallinen sääntely vastaamaan teledirektiivin asettamia vaatimuksia siirtovelvoitesääntelyn osalta ja mahdollistaa teleyrityksille tehokkaampaa verkon käyttöä esimerkiksi nopeampien yhteyksien tarjoamiseksi kaapelilaajakaistassa.

Tällä hetkellä voimassa oleva siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistoja verkossaan. Lisäksi yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, velvoitetaan huolehtimaan Ylen televisio- ja radio-ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.

Lausunnoissa toiveita lisäselvityksistä lain vaikutuksista

Luonnos hallituksen esityksestä radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamisesta oli lausuntokierroksella 5.9.-2.10.2022. Siitä annettiin yhteensä 18 lausuntoa.

Lausujat pitivät hyvänä ehdotusta, jonka mukaan radiotoimilupa voitaisiin peruuttaa, mikäli luvan hakija syyllistyy toiminnassaan tiettyihin rikoksiin.

Osa lausujista piti radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamista kannatettavana. Lausujien mukaan siirtovelvoitteen poistaminen mahdollistaisi verkkojen tehokkaampaa käyttöä.

Osa lausunnon antajista piti nykyistä siirtovelvoitetta hyvänä eivätkä siten kannattaneet radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamista.

Osassa lausunnoista heräsi huoli lain vaikutuksista erityisryhmiin, kuten näkövammaisiin, joille puhemainen tiedonvälitys on tärkeää. Huolta heräsi myös niiden käyttäjien osalta, joille siirtymä antenni- tai internetradioon ei välttämättä olisi mahdollista.

Lausunnoissa esitettiin toiveita lisäselvityksistä lakiluonnoksen vaikutuksista. Arvioita pyydetään esimerkiksi esityksen vaikutuksista erityisryhmien palveluiden saatavuuteen sekä ilmavalvontaselosteen siirtämiseen yhteisantennijärjestelmissä.

Lausunnoissa esitetiin myös eriäviä näkemyksiä siirtovelvoitteen poistamisen vaikutuksista vaaratiedottamiseen.

Valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla työryhmässä

Hallituksen esitys ei etene eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella, mutta valmistelutyö jatkuu. Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän, joka selvittää tarkemmin kevään 2023 aikana radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamisesta aiheutuvia vaikutuksia yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Lakiehdotuksen valmistelutyötä jatketaan työryhmässä.

Teledirektiivin mukaisesti siirtovelvoitteiden ajantasaisuutta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. Seuraavan arvioinnin ajankohta on vuosien 2026-27 aikana.

Lisätietoja

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 050 431 7036

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 050 326 5829

osastopäällikkö Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)gov.fi, p. 040 836 0397